Nar­ret af ma­ske

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Det skul­le va­e­re sik­re­re end at bru­ge et fin­ger­af­tryk. Men nu har en grup­pe af viet­na­me­si­ske sik­ker­hed­s­eks­per­ter hos fir­ma­et Bkav skabt en ma­ske, der an­gi­ve­lig kan nar­re an­sigts­gen­ken­del­sen på Ap­ples iPho­ne X.

I en vi­deo kan man se, hvor­dan den sa­er­li­ge ma­ske gi­ver ad­gang til te­le­fo­nen på sam­me må­de, som hvis en­he­dens ejer stod for­an den.

Fir­ma­et har lagt en de­mon­stra­tions­vi­deo og et stør­re blo­gind­la­eg på net­tet, hvor de for­kla­rer, at ma­sken er byg­get for blot 1000 kro­ner. Ma­sken be­står af 3Dprin­te­de de­le, ma­keup og al­min­de­li­ge bil­le­der.

Sva­ert at gø­re

Der skal dog me­re end al­min­de­ligt held og dyg­tig­hed til, for at me­to­den kan bru­ges til at stja­e­le et Fa­ce ID, der be­skyt­ter en te­le­fon.

Den kra­e­ver nem­lig blandt an­det en me­get pra­e­cis 3Dscan­ning af an­sig­tet på den per­son, der ejer iPho­nen.

Ap­ple fast­hol­der, at de­res tek­no­lo­gi til an­sigts­gen­ken­del­se er så godt som umu­lig at nar­re. Der skal sta­dig me­re end lidt spøg og ska­emt-ud­styr til, hvis du vil nar­re an­sigts­gen­ken­del­sen i iPho­ne X.

FO­TO: AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.