Nyt blod

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Leif Mai­bom bli­ver na­e­ste år er­stat­tet på sce­nen af As­ger Re­her. Mai­bom har tid­li­ge­re ger­ne vil­let ha­ve fat i den søn­derjy­ske ør­ken­storm. Nu lyk­ke­des det.

– As­ger er jo bå­de lil­le, tyk og bundsjo­fel. Går han vir­ke­lig an som din va­er­di­ge af­lø­ser?

– Ja, på den må­de lig­ner vi hin­an­den fuld­sta­en­dig. Jeg har al­tid ger­ne vil­let ha­ve ham med i revy­en. Men net­op for­di vi er ens, har jeg ik­ke gjort det.

– Man­den er dybt pro­fes­sio­nel og ham­ren­de dyg­tig. Og så har han stjer­ne­sta­tus og kan syn­ge.

– Je­an­ne og jeg var helt eni­ge om, at han skul­le med. Og det var As­ger hel­dig­vis og­så.

Je­an­ne Bo­el og hen­des mand, Klaus Kristensen, over­tog revy­en 1. ok­to­ber som et gli­den­de ge­ne­ra­tions­skif­te over fi­re år

Revy­er har en frem­tid

Lidt af­ha­en­gig af hvor­dan man ta­el­ler, er der, si­den Søn­der­borg Revy­en kom til i 1982, ble­vet af­li­vet 30-40 revy­er i Dan­mark.

De kun­ne ik­ke gå rundt øko­no­misk og måt­te luk­ke.

– Jeg er over­be­vist om, at revy­er­ne har en frem­tid. I 80’er­ne tal­te man og­så om de­res un­der­gang. Der er ble­vet fa­er­re revy­er, men de, der er ble­vet til­ba­ge, er ble­vet me­get stør­re.

– Så sam­let set går fle­re men­ne­sker til revy nu end tid­li­ge­re.

– Revy­er­ne i dag er ble­vet skar­pe­re i tek­ster­ne og me­re show-ag­ti­ge. Det visu­el­le er ble­vet langt bed­re, og det sam­me er det mu­si­kal­ske ud­tryk. Og så­dan vil pu­bli­kum ha­ve det.

Den rig­ti­ge arv­ta­ger

– Nog­le si­ger, at Søn­der­bor­grevy­en ik­ke kan over­le­ve uden Jo­hn­na og mig. Det er jeg helt ue­nig i. Men det er na­tur­lig­vis vig­tigt, at vi i de kom­men­de år vir­ke­lig vi­ser kva­li­tet og sen­der det kla­re sig­nal, at vi vil det her.

– Je­an­ne er med sin kunst­ne­ri­ske be­ga­vel­se og si­ne le­del­ses­ma­es­si­ge ev­ner den helt rig­ti­ge arv­ta­ger.

Leif Mai­bom har i pe­ri­o­der bå­ret al­le ka­sket­ter­ne i revy­en, og det har ik­ke al­tid va­e­ret pro­blem­løst at va­e­re bå­de arbejdsgiver og stå på sce­nen med si­ne eg­ne an­sat­te.

– På et tids­punkt skrev jeg ho­ved­par­ten af tek­ster­ne, var in­struk­tør, spil­le­de med og ud­be­tal­te løn­nen. Det du­e­de ik­ke. Så fik vi in­struk­tør-hja­elp ude­fra, og det løf­te­de pro­duk­tet.

Leif Mai­bom er­stat­tes på sce­nen af As­ger Re­her. Je­an­ne Bo­el over­ta­ger di­rek­tør-ka­sket­ten på Søn­der­borg Som­mer Revy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.