Det Dan­ske Fil­min­sti­tut: Vil ik­ke true

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Claus La­de­gaard, der er di­rek­tør i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, vil ik­ke true med at tra­ek­ke støt­ten til Zen­tro­pa.

Han slår fast, at så la­en­ge Zen­tro­pa le­ver op til in­sti­tut­tets reg­le­ment og ik­ke bry­der loven, fort­sa­et­ter støt­ten.

– Vi vur­de­rer kva­li­te­ten af de film, vi får ind. Vi stil­ler som be­tin­gel­se, når man får støt­te, at man over­hol­der vo­res støt­te­vil­kår, og at man i øv­rigt over­hol­der lan­dets lov­giv­ning, si­ger han og fort­sa­et­ter:

– Der er re­viso­rer, der kon­trol­le­rer, at vil­kå­re­ne over­hol­des. Lan­dets lov­giv­ning kon­trol­le­res blandt an­det af Arbejdstilsynet og af po­li­ti­et i sid­ste en­de. Det på­vir­ker ik­ke Zen­tro­pas mu­lig­he­der for at sø­ge støt­te hos fil­min­sti­tut­tet.

Di­rek­tø­ren for­kla­rer, at han ik­ke vil blan­de in­sti­tut­tets støt­te til Zen­tro­pa sam­men med Pe­ter Aal­ba­eks ud­ta­lel­ser i pres­sen.

– Vi er en støt­te­in­sti­tu­tion, der støt­ter film. Vi vur­de­rer ik­ke, om der er tom­me ord i en pres­se­med­del­el­se. Vi kan se, at de vil ret­te op de pro­ble­mer, der er ble­vet eks­po­ne­ret.

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut har støt­tet Zen­tro­pa-film med 313.500.000 kro­ner fra 2006 og frem til i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.