Le­ver i en an­den ver­den

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Tom­my Ørum Pe­der­sen Ni­els Lous­dals­vej 6 Thyholm

Che­fre­dak­tør Poul Mad­sen må skif­tes ud som le­den­de skri­bent for Ek­stra Bla­det. Vi vil ha­ve det gam­le Dan­mark til­ba­ge igen, men det bli­ver sva­ert, ef­ter­som mus­li­mer al­le­re­de har øde­lagt så me­get. Poul Mad­sen må le­ve i en helt an­den ver­den, el­ler han kan må­ske ik­ke fat­te, hvad der fo­re­går i Dan­mark?

Laes her, Poul Mad­sen: Hvor­for er der in­gen pro­ble­mer med flygt­nin­ge med an­den re­li­gion end is­lam? Sidst­na­evn­te sny­der sam­fun­det me­get me­re end dan­ske­re, man­ge kan ik­ke ja­ges ud på ar­bejds­mar­ke­det, og ind­van­dre­re el­ler ef­ter­kom­me­re af ind­van­dre­re sky­der i ga­der­ne – og­så på al­min­de­li­ge men­ne­sker. Mus­li­mer er sta­er­kt over­re­pra­e­sen­te­ret i vold og vold­ta­eg­ter, men man hø­rer al­drig Tom­my Ørum Pe­der­sen er sta­er­kt ue­nig med Poul Mad­sen.

Poul Mad­sen be­kla­ge over for de pi­ger, der er ble­vet vold­ta­get af ind­van­dre­re el­ler asyl­sø­gen­de. Det er, som om Poul Mad­sen har en blo­ka­de, så de grim­me ting ry­ger for­bi, uden han op­da­ger no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.