Fa­ed­re og ban­der

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Poul Val­der­s­lef Sme­de­vej 46 A Kø­ge

Nu kan vi hø­re, at fa­ed­re­grup­per fra Mjøl­ner­par­ken og Blå­gårds Plads har for­mid­let en våbenhvile i den kø­ben­havn­ske bandekrig.

Og det er vel og­så fint, hvis der kan kom­me lidt ro på, selv om or­det våbenhvile ly­der dra­stisk – en ter­mi­no­lo­gi man el­lers bru­ger om krigs­før­en­de lan­de, men fred va­e­re med det.

Det pro­ble­ma­ti­ske i den for­bin­del­se er, at det er sket uden om dan­ske myn­dig­he­der. Her ta­en­kes på så vel po­li­ti som so­ci­a­le myn­dig­he­der, og det er et godt ek­sem­pel på de pa­ral­lel-sam­fund, der er i ind­van­drer­mil­jø­er­ne, hvor man ryk­ker sam­men og selv løser pro­ble­mer­ne, isa­er hvis de ud­gør en ri­si­ko for de­res eg­ne.

Det, man og­så kan ud­le­de af de­res ind­blan­ding, er, at de ved, hvem der er med i ban­der­ne, og når de va­el­ger at gå uden om sam­fun­det, er det og­så, for­di de på den­ne må­de vil be­skyt­te ban­de­med­lem­mer­ne mod rets­sam­fun­det.

Det om­gi­ven­de sam­fund bru­ger enor­me sum­mer på kon­flik­ten, men kan åben­bart kun bru­ges til at sam­le lig op i ga­der­ne og sik­re, at even­tu­el­le sår­e­de får be­hand­ling.

Hvor­for dis­se fa­ed­re ik­ke for la­en­ge si­den er gå­et til myn­dig­he­der­ne med de­res vi­den, ta­ler vist de­res ty­de­li­ge sprog set i for­hold til oven­na­evn­te på­stan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.