Vac­ci­ne-jung­le

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

Ek­stra Bla­det sat­te sig for at un­der­sø­ge, hvil­ke vac­ci­ner fi­re dan­ske kli­nik­ker vil­le til­by­de en bør­ne­fa­mi­lie in­den en treu­gers rej­se til Thailand. Det blev imid­ler­tid til fi­re vidt for­skel­li­ge svar. Og det kom­mer ik­ke bag den er­far­ne pro­fes­sor Ib Chri­sti­an Byg­b­jerg, der er spe­ci­a­li­se­ret i in­ter­na­tio­nal sund­hed, in­fek­tions- og tro­pe­syg­dom­me.

– Der er jo ty­de­lig­vis pen­ge i det, men kon­kur­ren­cen kan jo selv­føl­ge­lig og­så va­e­re med til at få pri­ser­ne ned. Men der er jo og­så en ri­si­ko for, at det kom­mer til at hand­le me­re om pen­ge end sund­hed, si­ger han, der me­ner, at en bør­ne­fa­mi­lie kun har brug for to vac­ci­ner hver, hvis man skal på turist­tur til Thailand.

– Man har brug for en he­pa­ti­tis A og en op­da­te­ret stiv­kram­pe og des­u­den myg­ge­spray. He­pa­ti­tis B smit­ter pri­ma­ert igen­nem blod og sex, så det hav­de va­e­ret en an­den sag, hvis det var en ung fyr, der ik­ke hav­de sin kone med, si­ger han.

– Det er de ene­ste to, der er ab­so­lut nød­ven­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.