Rej­sen­de: Rysten­de for­skel

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

Ek­stra Bla­det har va­e­ret i luft­hav­nen for at spør­ge dan­ske­re på vej til Thailand om de­res er­fa­rin­ger med rej­se-vac­ci­ner. Fa­el­les for de rej­sen­de er over­ra­skel­se over pris­for­skel­le­ne og de for­skel­li­ge an­be­fa­lin­ger.

FO­TO: ANTHON UNGER

Keld Gra­ves, 44 år: –Jeg har ik­ke få­et no­gen vac­ci­na­tio­ner. Jeg sy­nes, det er sik­kert nok i det om­rå­de, jeg skal til. Og hvis jeg skul­le ha­ve, så vil­le jeg bare få dem i Thailand. Der ko­ster de en tien­de­del af pri­sen i for­hold til Dan­mark.

Ka­ri-Ann Lar­sen, 50 år: – I som­mer fik jeg bå­de he­pa­ti­tis A og B hos min egen la­e­ge. Jeg ane­de ik­ke en­gang, at der fand­tes et pri­vat mar­ked. Vi dan­ske­re er jo au­to­ri­tet­stro, så jeg har bare ta­enkt, at min egen la­e­ge var bedst og bil­ligst.

Elisa­beth og Lars Gyrn 69 og 70 år: – Vi fik al­le nød­ven­di­ge vac­ci­ner hos vo­res egen la­e­ge for fem år si­den i for­bin­del­se med en an­den rej­se. Men det er rysten­de at hø­re, at der er så stor pris­for­skel. Det bur­de ik­ke va­e­re no­get, man kun­ne spe­ku­le­re i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.