Chri­sti­an Erik­sen er gan­ske en­kelt for van­vit­tig! Han er ho­ved­år­sag til Dan­marks VM-bil­let

Ekstra Bladet - - SPORT -

vikin­ger­ne Dublin. 14. novem­ber 2017 ind­t­og vi at­ter den ir­ske ho­ved­stad! Med et brag – og brag­te en VM-bil­let med hjem i rygs­a­ek­ken.

Hvil­ken tri­umf, hvil­ken ry­grad og hvil­ken mile­pa­el for bå­de Åge Ha­rei­de og de dan­ske spil­le­re.

Det VM, der for et halvt år si­den var, nå ja – en by i Rusland – er nu krystal­klar vir­ke­lig­hed. Slut­run­de-tør­ken i 2014 og 2016 er hel­dig­vis slut, og de rød/hvi­de far­ver skal hel­dig­vis igen vi­ses frem på den stør­ste af al­le fod­bolds­ce­ner.

I 841 GRUND­LAG­DE

plads ef­ter­ly­ste jeg en Skt. Chri­sti­ans Day, og det skal jeg denon­de­fløjte­me love for at vi fik! Erik­sen – du er for sinds­syg! Et død­brin­gen­de vå­ben, der na­e­sten kra­e­ver til­la­del­se …

PÅ DEN­NE

11 mål i 12 VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe er ude af den­ne ver­den – og selv­føl­ge­lig skal he­le ver­den ha­ve lov til at ny­de Chri­sti­an Erik­sen i Rusland til som­mer. Det mang­le­de sgu’ da bare!

fod­bold­ma­e­stro med et sublimt spark og vi­dun­der­ligt overblik send­te kug­len ind bag Dar­ren Ran­dolph til 2-1, blev Dublin li­ge plud­se­lig stil­le.

DA DEN FYN­S­KE

For selv­føl­ge­lig skul­le det mål, der for al­vor send­te irer­ne ud i mør­ket, kom­me fra Chri­sti­an Erik­sen.

Og li­ge så selv­føl­ge­ligt send­te han irer­ne helt ned i gra­ven med en følt ven­stre­po­te til 3-1.

Oog hvem an­dre skul­le ka­no­ne­re en bold op gen­nem net­ma­sker­ne, der var na­er ved at spra­en­ges til 4-1-yd­my­gel­sen end – ja, selv­føl­ge­lig: Chri­sti­an Erik­sen. Lands­holds Guld­dreng! Og straf­fes­par­ket ... Ja­men, to­talt over­skud, at Erik­sen over­la­der kug­len til Lord Bendt­ner, der selv­føl­ge­lig jub­le­de, som hav­de han af­gjort VM-fi­na­len ...

har om no­gen bå­ret den­ne VMkva­li­fi­ka­tion på skul­dre­ne med pragt­pra­e­sta­tio­nen mod Po­len og det van­vit­tigt vig­ti­ge mål ude mod Mon­te­ne­gro – og alt­så en na­er­mest myto­lo­gisk ind­sats på smuk­ke Avi­va Sta­di­um.

Der­for spra­en­ger Erik­sen og­så Ek­stra Bla­dets ka­rak­ter­ska­la og sco­rer et for­nemt 7-tal.

TOTTENHAM-STJER­NEN

før, men vi tå­ler en vist en gen­ta­gel­se: Chri­sti­an Erik­sen står fuld­sta­en­dig på top­pen af sin kar­ri­e­re bå­de på klub- og lands­hold.

Mod Ir­land blev han sam­ti­dig yng­ste mand no­gen­sin­de til at run­de 75 land­skam­pe, og et godt VM i Rusland vil sen­de ham helt op i Mi­cha­el/Bri­an Laud­rup-, Pe­ter Sch­mei­chel- og Pre­ben Elkja­er-klas­sen.

Han er den of­fen­si­ve le­der på det dan­ske lands­hold – og det har Åge Ha­rei­de og­så sin an­del i.

Ja, må­ske er det nord­man­dens stør­ste tri­umf: At han har få­et Chri­sti­an Erik­sen til at ly­se så klart som lands­holds­stjer­ne, og li­ge pra­e­cis det har bragt Dan­mark til VM.

JEG HAR SKRE­VET DET

en spil­ler som Chri­sti­an Erik­sen med til ver­dens stør­ste fod­bold­fest, hvor han oven i kø­bet nemt kan bli­ve det om­bej­le­de midt­punkt.

I kam­pen mod Ir­land søg­te han he­le ti­den de tom­me rum, og han var han he­le ti­den

SELV­FØL­GE­LIG SKAL

den nød­ven­di­ge of­fen­si­ve trus­sel.

Det var en kamp, hvor man kun­ne skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, og Chri­sti­an Erik­sen nø­je­des ik­ke med en si­de el­ler to. Det var fle­re ka­pit­ler, ver­dens­stjer­nen gaf­le­de til sig!

i øv­rigt i hel­ve­de, men end­te i den sy­ven­de fod­bold­him­mel. Åge Ha­rei­de har skru­et ned for fy­sik­ken og op for kom­bi­na­tions­fod­bol­den. Med et smukt re­sul­tat.

KAM­PEN STAR­TE­DE

Til gen­ga­eld gav den og­så et van­vit­tigt vig­tigt svar på, om hol­det hav­de mod, mands­hjer­te og ry­grad til at stå en sva­er test i gen­nem

Det run­gen­de JA bla­e­ste igen­nem Dubl­ins nat­te­him­mel så tykt som den ir­ske ac­cent.

At kom­me bag­ud og ha­ve 50.000 tur­bo­syn­gen­de ire­re imod sig og ven­de det til en me­ri­te­ren­de sejr, ja­men det vid­ner om vil­je, at­ti­tu­de, hjer­te og en ry­grad en stål!

Ha­rei­de ta­ge med til Rusland – og net­op kam­pen i Ir­land bør kun­ne gi­ve det­te lands­hold et gi­gan­tisk løft.

Der er me­get me­re at hen­te på det fod­bold­ma­es­si­ge, men nu må selv­til­li­den va­e­re tord­nen­de høj.

Ka­non­fø­de i Rusland? Nej, det her dan­ske lands­hold er ik­ke nemt at spil­le mod – så vi kan og skal for­ven­te me­re end blot en beno­vet del­ta­gel­se.

For de an­dre har jo ik­ke Chri­sti­an Erik­sen!

Jo, jo – vi sej­ler op ad Åge’n …

DET KAN ÅGE

Selv­føl­ge­lig skal he­le ver­den ha­ve lov til at ny­de Chri­sti­an Erik­sen i Rusland til som­mer. Det mang­le­de sgu’ da bare! Selv­føl­ge­lig skul­le det mål, der for al­vor send­te irer­ne ud i mør­ket, kom­me fra Chri­sti­an Erik­sen

Det kan godt va­e­re, at de dan­ske fans i Ir­land var i un­der­tal, men de cir­ka 2400 dan­ske­re le­ve­re­de al­li­ge­vel en ver­bal pra­e­sta­tion i VMklas­se!

PS:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.