Ho­tel­kon­ge tavs

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Ek­stra Bla­det har gen­tag­ne gan­ge for­søgt at få en ud­ta­lel­se Arp-Han­sen Group, men her har man ik­ke øn­sket at ven­de til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser.

Na­bokri­gen er endt på bor­det hos Tek­nik- og Mil­jø­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

Her vil man ik­ke kom­men­te­re sa­gen, for­di man fort­sat er i gang med en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se.

Tirs­dag var man dog for­bi

Pul­ler­ter­ne er op­sat uden den nød­ven­di­ge byg­ge­til­la­del­se fra kom­mu­nen

for at fø­re til­syn med om­rå­det, og her­ef­ter kun­ne cen­ter­chef i Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen Mirza Hadzi­be­g­ovic forta­el­le, at Ho­tel Co­pen­ha­gen Strand i hvert fald har over­t­rå­dt reg­ler­ne på et om­rå­de.

– Cen­ter for Byg­nin­ger har, ef­ter vi modt­og en hen­ven­del­se om de op­før­te pul­ler­ter i for­å­ret, va­e­ret på til­syn i går­den ved Hav­ne­ga­de 37. Vi har i den for­bin­del­se kon­sta­te­ret, at pul­ler­ter­ne er op­sat uden den nød­ven­di­ge byg­ge­til­la­del­se fra kom­mu­nen, så det har vi selv­føl­ge­lig bedt eje­ren om at få bragt i or­den, hvis han øn­sker, at de skal bli­ve stå­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.