SKRALD

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - Mepe@eb.dk

en blå tøn­de med sig. Et spray­ma­let toilet og et gam­melt kø­le­skab ry­ger med. Hvis det ik­ke var for uni­for­mer­ne, kun­ne be­tjen­te­ne li­ge så godt ha­ve va­e­ret skral­de­ma­end, der hen­te­de stor­s­krald.

For det ut­ra­e­ne­de øj­ne er det sva­ert at se, hvad der er til­ba­ge ud­over en hånd­fuld ma­el­ke­kas­ser

Has­hhund­en Ken­zo

Vi føl­ger ef­ter en be­tjent, der går med et ko­ben over skul­de­ren. Den ene af de to has­hhunde – Ken­zo – har snu­set sig frem til et la­ger af hash i en lil­la knal­lert. Som be­løn­ning får den en god­bid, in­den den ar­bej­der vi­de­re i al­le mu­li­ge små af­kro­ge i det in­dre frista­den.

La­det på last­bi­len er fyldt, da po­li­ti­et ef­ter en ti­mes tid sam­ler trop­per­ne og kø­rer va­ek. Den hø­je her­re fra has­h­bo­den duk­ker at­ter op, og en grup­pe ma­end ha­en­ger igen ud på for­plad­sen. Der går kun to mi­nut­ter og 30 se­kun­der fra po­li­ti­et er ude af sy­ne, til en høj skral­des­pand ba­e­res frem og top­pes med en tra­e­pla­de.

En kop – gi­vet­vis med has­h­klum­per – når kun li­ge at bli­ve sat på pla­den, før en grup­pe blå uni­for­mer til fods over­ra­sker med de­res til­ste­de­va­e­rel­se. Den­ne gang har der ik­ke va­e­ret no­gen ad­var­sel, men pus­her­ne er hur­ti­ge.

Pif, paf, puf, så er bå­de kop og mand for­s­vun­det som dug for so­len, og det øv­ri­ge sla­eng bry­der op. Po­li­ti­et vir­ker til at va­e­re fuld­sta­en­dig klar over, hvad de af­bry­der, men de nø­jes med at un­der­sø­ge skral­des­pan­den, før de pa­trul­je­rer vi­de­re.

– Hvad har du va­e­ret in­de og gem­me, Pe­ter, rå­ber en be­tjent dril­len­de til en mand, der kom­mer ud fra en byg­ning.

– Ha! I må ger­ne gå ind og le­de, sva­rer han li­ge­så ka­ekt til­ba­ge.

Pus­her Stre­ets små mus ven­ter tå­l­mo­digt. Så snart kat­ten er va­ek, dan­ser de i ga­den igen.

La­det på last­bi­len er fyldt, da po­li­ti­et ef­ter en ti­mes tid sam­ler trop­per­ne og kø­rer va­ek

No­gen har til­sy­ne­la­den­de va­e­ret tra­et­te af, at der blev gemt hash i de­res skur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.