DET MÅ BESØGENDE IK­KE HA­VE MED

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Pen­ge­sed­ler Lot­to­kupo­ner og lign. Mo­bil­te­le­fo­ner og til­be­hør af en­hver art Al­le for­mer for ure Al­le for­mer for ma­dog drik­ke­va­rer

Al­le for­mer for ma­keup og ple­je­pro­duk­ter

Eu­fori­se­ren­de stof­fer, me­di­cin, hel­se­pra­e­pa­ra­ter og vi­ta­min­pil­ler

Ci­ga­ret­ter og to­baks­va­rer

Fjern­syn, dvd- og cd­af­spil­le­re, spil­le­kon­sol­ler in­klu­si­ve spil, ra­dio­er og lig­nen­de

Cd’er og dvd’er, der ik­ke er i ori­gi­nal em­bal­la­ge

Avi­ser, bla­de, bøger m.m. (und­ta­gen en bi­bel el­ler en ko­r­an)

Bøger, dvd-film, cd’er mv. lånt på bi­bli­o­te­ker

Ka­me­ra og an­det op­ta­geud­styr

An­dre gen­stan­de, der kra­e­ver til­slut­ning til el-net el­ler bat­te­ri­er Le­ge­tøj mv. Nøg­ler

Pung, ta­sker, kuf­fer­ter og po­ser og lig­nen­de

Kil­de: Stor­strøm Fa­engsel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.