Jo­a­chim og co. i un­der­skud

Sam­men­slut­nin­gen af rig­ma­end og god­ser li­der ef­ter in­ve­ste­rin­ger og skift af le­ve­ran­dør

Ekstra Bladet - - FLASH! - NICK STURM FO­TO: STINE TIDSVILDE ns@eb.dk

For før­ste gang si­den stif­tel­sen i 2001 er De 5 Gaar­de i un­der­skud.

Gård-pro­jek­tets sprit­nye regn­skab vi­ser, at 2017 blev run­det af med et mi­nus på 541.000 kro­ner før skat mod et over­skud på 102.000 kro­ner året for­in­den.

Fo­re­ta­gen­det ejes af prins Jo­a­chim, lens­gre­ve Bendt Ti­do We­dell, Best­sel­ler-stif­ter Me­re­te Bech Povls­en og Scha­ck­en­borg Fon­den og ta­el­ler føl­gen­de fem går­de: Scha­ck­en­borg, Gyl­ling­na­es, Con­stan­tins­borg, Fri­j­sen­borg og We­dells­borg.

De pro­mi­nen­te med­lem­mer sa­el­ger øko­lo­gi­ske kyl­lin­ger, spe­ci­aløl, brød og me­re fra fle­re af lan­dets su­per­mar­ke­ders kø­lemon­trer.

Råva­rer­ne stam­mer fra ejer­nes god­ser og pra­e­sen­te­res som va­e­ren­de af høj kva­li­tet. Så­le­des be­fin­der De 5 Gaar­des pro­duk­ter sig og­så i den hø­je en­de af pris-spek­te­ret.

Bå­de ejer­ne af De 5 Gaar­de og fo­re­ta­gen­dets di­rek­tør, Bendt Ti­do We­dell, af­vi­ser at

Bå­de ejer­ne af De 5 Gaar­de og fo­re­ta­gen­dets di­rek­tør, Bendt Ti­do We­dell, af­vi­ser at med­vir­ke i et in­ter­view om un­der­skud­det

med­vir­ke i et in­ter­view om un­der­skud­det.

Det for­kla­res imid­ler­tid i regn­ska­bet, at det rø­de tal skyl­des in­ve­ste­rin­ger og skift af le­ve­ran­dør.

’Sel­ska­bet har gen­nem 2017 in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i ud­vik­lin­gen af De 5 Gaar­des mar­kedspo­si­tion, li­ge­som de rer af­hold ten r ae k ke­en gangs om­kost­nin­ger grun­det le­ve­ran­dørskif­te på ud­valg­te pro­dukt­ka­te­go­ri­er ’, står der i regn­ska­bet.

Med det i men­te for­ven­tes det, at sel­ska­bet la­ver et over­skud i 2018.

Jo­a­chim solg­te i den sid­ste del af 2017 en del af si­ne ak­tier i De 5 Gaar­de, så han i dag ejer mel­lem 20 og 25 pro­cent, mens han før sad på 3350 pro­cent.

Det går ik­ke så godt

Ejer­ne har be­stemt ik­ke lyst til at kom­men­te­re de blodrø­de tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.