Mi­chè­le får nye ud­for­drin­ger

Ekstra Bladet - - FLASH! - AN­DERS JEN­SEN aj@eb.dk

Mi­chè­le Bel­lai­che sag­de sin fa­ste stil­ling op på TV2 tid­li­ge­re i år ef­ter man­ge år som va­ert på ’Go’ af­ten Dan­mark’. Her ar­bej­der hun sta­dig som fre­elan­ce, men nu ven­ter nye ud­for­drin­ger for den 46-åri­ge tv-va­ert.

Hunskal nem­lig va­e­re di­rek­tør i en nystar­tet fo­re drags virk­som­hed ved­navn Li­vePe­op­le.

Mi­chè­le Bel­lai­che me­ner, at der er be­hov for bed­re spar­ring til fored­rags­hol­de­re, hvil­ket hun blandt an­det kom­mer til at stå for.

– Jeg har va­e­ret kon­fe­ren­ci­er og ord­s­ty­rer i man­ge år. Her har jeg fak­tisk op­le­vet en del fored­rags­hol­de­re, der le­ver af at hol­de fored­rag, men som kun­ne gø­re det end­nu bed­re. Èn ting er, at du ved en mas­se in­den­for dit felt, men det er ik­ke det sam­me at kun­ne for­mid­le det, forta­el­ler Mi­chè­le Bel­lai­che til Ek­stra Bla­det.

En me­get god start

Hun sav­ne­de selv at få spar­ring i sin tid som fored­rags­hol­der.

– Der er ba­re no­get fedt i at få no­get pro­fes­sio­nel spar­ring, og det får man ik­ke al­tid. Det be­hov har jeg selv haft, og det er nok en me­get god start at prø­ve at gø­re no­get an­der­le­des, som man selv har sav­net, si­ger hun.

Bel­lai­che me­ner, at hun kan bru­ge sit sto­re net­va­erk til at skaf­fe fored­rags­hol­de­re.

– Jeg har haft den­ne tan­ke i man­ge år, og den ud­sprin­ger af mit job som jour­na­list og tv-va­ert. Jeg har mødt ut­ro­ligt man­ge men­ne­sker igen­nem mit ar­bej­de, som har in­spi­re­ret mig – blandt an­det med vil­de livs­hi­sto­ri­er. Ud fra de hi­sto­ri­er har vi ud­valgt de bed­ste til tv, men jeg har tit ta­enkt, at et 10 mi­nut­ters li­ve-in­ter­view ik­ke har va­e­ret nok i for­hold til, hvad de men­ne­sker har at by­de på, si­ger hun.

FO­TO: OLIVIA LOFTLUND

Mi­chè­le Bel­lai­che har fun­det et nyt job – ved si­den af TV2-tjan­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.