Hans BAG

Ekstra Bladet - - FLASH! -

af­slut­nings­de­bat i FOL­KE­TIN­GETS STO­RE går lignede en ned­ta­el­ling til det kom­men­de fol­ke­tings­valg. El­ler en ge­ne­ral­prø­ve på valg­kam­pen. Løk­ke og Met­te i ben­hårdt op­gør.

Rød og blå blok er dog ik­ke ale­ne i krig med hin­an­den. De ud­ka­em­per og­så in­ter­ne bor­ger­kri­ge.

For åbent ta­ep­pe ud­stil­le­de par­ti­er­ne på sid­ste mø­de­dag in­den som­me­ren tre ting:

For­hol­det mel­lem Løk­ke og Dansk Fol­ke­par­ti er elen­digt.

For­hol­det mel­lem Thu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen har al­drig va­e­ret bed­re.

S og R er på di­rek­te kon­fron­ta­tions­kurs.

og Met­te Fre­de­rik­sen MENS THU­LE­SEN DA­HL helt ty­de­ligt hav­de sam­stemt de­res ind­la­eg og spørgs­mål med hin­an­den, frem­stod Met­te Fre­de­rik­sen og Mor­ten Øster­gaard som et dybt dys­funk­tio­nelt par.

De hav­de i hvert fald ik­ke sam­stemt no­get som helst, og det kra­e­ver en me­get liv­lig fan­ta­si, hvis no­gen fo­re­stil­ler sig de to sid­de i sam­me re­ge­ring.

Og med blik på val­get fik Løk­ke ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.