GLEM ALT OM RIO DE JA­NEIRO

CNN me­ner, at Kø­ben­havn er nr. 1 på li­sten over de bed­ste by­er at svøm­me i

Ekstra Bladet - - FLASH! - MATILDE BALLE FO­TO: ANTHON UNGER matilde.balle@eb.dk

Dan­marks ho­ved­stad top­per li­sten over ver­dens bed­ste ba­de­by­er hos den ame­ri­kan­ske me­di­e­gi­gant CNN.

Zürich i Schweiz, hvor der er flo­der og sø­er, som be­bo­er­ne kan pla­ske i, er pla­ce­ret som num­mer to, mens vi skal ned på en 12. plads for at fin­de Rio de Ja­neiro og klo­dens må­ske mest be­røm­te strand, nem­lig Co­pa­ca­ba­na.

Maj må­neds fan­ta­sti­ske som­mer­var­me har i den grad lok­ket kø­ben­hav­ner­ne ud til by­ens vå­de ele­ment, og ste­der som Ama­ger Strand­park, Hol­men og Sva­ne­møl­le Strand til­tra­ek­ker ba­deg­la­de ga­e­ster, der ger­ne vil ka­ste sig ud i ver­dens­mester­van­det.

Ek­stra Bla­det har va­e­ret en tur for­bi flu­e­pa­pi­ret på Islands Bryg­ge, hvor by­ens ba­bes og ta­to­ve­re­de un­ger­s­ven­de ny­der li­vet.

Vi spurg­te ba­de­ga­ester­ne om, hvad de sy­nes om Kø­ben­havns før­ste­plads. Mads Buch Lar­sen, 28 år, Chri­sti­ans­havn: Ce­ci­lia Achen Chy­tra­eus, 21 år , Val­by (tv.): Shan­non Craw­ford , 19 år, Brøns­høj: Isa­bel­la Ali­cia Sy­dor­ko, 19 år, Ring­s­ted (th.):

Våd ver­dens­me­ster Det er dej­ligt at ba­de midt i Kø­ben­havn, men er ho­vedsta­den li­ge­frem ver­dens bed­ste ba­de­by? Det me­ner CNN, men hvad si­ger dan­sker­ne?

– Jeg kan da godt for­stå, at Kø­ben­havn er kå­ret som ver­dens bed­ste ba­de­by. Her er skønt og dej­ligt. Der er jo al­tid man­ge men­ne­sker på Bryg­gen, så der er ba­re god stem­ning. – Vi ar­bej­der jo me­get, men når vi har fri, så er det net­op så­dan nog­le ste­der her, hvor vi mø­des.

– Van­det er koldt, men det er su­per la­ek­kert at kom­me op igen og ik­ke va­e­re ved at fryse til is.

– Det er rig­tig rart, at man ik­ke skal langt va­ek for at fin­de no­get vand, men at man ba­re kan ta­ge et kvar­ter va­ek hjem­me­fra.

– Det er su­per-dej­ligt, at man har den her mu­lig­hed for at ba­de in­de i by­en. Jeg kan per­son­ligt bedst li­de, at man ik­ke er på stran­den. Når jeg har va­e­ret ude og rej­se, har jeg ik­ke op­le­vet, at der på sam­me må­de er ba­de­vand i by­en. Der er man mest på stran­den.

– Van­det er lidt kol­de­re her­u­de, end hvis man kom­mer lidt la­en­ge­re ind i de små ka­na­ler, men det er sta­dig dej­ligt. Ver­dens bed­ste? Det ly­der lidt stort. Men det er jo nog­le go­de ka­na­ler, og al­le kan ba­de al­le ste­der, så på den må­de gi­ver det god me­ning. Dan­sker­ne el­sker jo at ba­de. Jeg er me­get til Bar­ce­lo­na, for der har du bå­de stran­den og stor­by­en. Det, sy­nes jeg, er et godt bud til en an­den­plads i hvert fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.