MAN BLI­VER IK­KE ARBEJDSLØS FOR SJOV

Re­dak­tion: An­ne-Met­te Gre­gers sim­mel

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Si­nem De­mir Kø­ben­havn

Min drøm­me­fo­re­stil­ling for frem­ti­den er at bli­ve arbejdsløs, det er så rart at va­e­re arbejdsløs, for jeg kan jo kom­me gra­tis på bi­bli­o­te­ket og sur­fe på de of­fent­li­ge com­pu­te­re.

Ik­ke sandt Mads Lund­by Han­sen?

Hvor lav er gra­en­sen for respekt­løs­hed for ens med­men­ne­sker?

In­gen bli­ver arbejdsløs for sjov!

Og hvis nog­le ar­bejds­lø­se be­nyt­ter sig af com­pu­ter­ne på bi­bli­o­te­ker­ne, er det da for at ef­ter­kom­me de uri­me­li­ge krav for job­søg­ning!

Jeg hå­ber, at du op­le­ver fø­lel­sen af em­pa­ti og får for­stå­el­se for det at va­e­re arbejdsløs – uden selv at bli­ve ramt af syg­dom/le­dig­hed.

An­dre øn­sker har jeg ik­ke for dig.

FO­TO: JONAS OLUFSON

Når ar­bejds­lø­se an­ven­der bi­bli­o­te­ker­nes com­pu­te­re er det of­test for at sø­ge job, skri­ver på Si­nem De­mir.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.