De svin­ger pi­sken over os le­di­ge

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Lot­te Bert­hel­sen Arbejdsløs sosu-as­si­stent Hadsund

So­len skin­ner over Dan­mark, men him­len er fuld af sor­te sky­er for ar­bejds­lø­se!

I lø­bet af de før­ste treogty­ve da­ge som arbejdsløs, har jeg be­søgt job­cen­te­ret tre gan­ge!

For­vent­nin­ger­ne in­den før­ste mø­de var hø­je. Men sy­ste­met gjor­de, at jeg mød­te en so­ci­al­rå­d­gi­ver i kam­pu­ni­form. Sy­ste­met pres­ser job­cen­tre­ne til at skub­be folk ud af dø­ren, in­den de er kom­met ind.

Der er ble­vet ef­fek­ti­vi­se­ret nok på om­rå­det. So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at lyt­te og va­e­re mo­ti­ve­ren­de i sam­ta­len med os ar­bejds­lø­se.

In­gen øn­sker at va­e­re arbejdsløs. Man­ge mi­ster tro­en på sig selv.

Ja, folk skal hur­tigt i ar­bej­de.

Vo­res valg­te po­li­ti­ke­re skal tur­de pri­o­ri­te­re at in­ve­ste­re i ste­det for at la­ve be­spa­rel­ser og lov­giv­nin­ger, der svin­ger pi­sken over os ar­bejds­lø­se.

FO­TO: MAT­HI­AS SVOLD

– Jeg mød­te en so­ci­al­rå­d­gi­ver i kam­pu­ni­form, be­ret­ter ar­bejds­lø­se Lot­te Bert­hel­sen om sit mø­de med job­cen­tret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.