I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

at det er al­tid de sy­ge og sva­ge, det går ud over, når der skal spa­res. Nu skal Kø­ben­havns kom­mu­ne igen spa­re. Den­ne gang er det på varmtvands­gym­na­stik/-be­hand­ling, der luk­ker her til som­mer. Så går der fem uger, hvor vi ik­ke får be­hand­ling. Jeg tror ik­ke, I ved hvor me­get det be­ty­der for os sy­ge. Pau­sen be­ty­der, at vi bli­ver sat til­ba­ge i for­hold til mu­li­ge frem­skridt og får fle­re smer­ter. God som­mer til kom­mu­nen.

Git­te Holm­berg Ama­ger

at ot­te niqabkla­ed­te kvin­der mø­der op i Fol­ke­tings­sa­len. Sik­kert i pro­test mod den dan­ske kvin­de­fri­gø­rel­se, som øn­sker li­ge­stil­ling mel­lem køn­ne­ne, hvil­ket jo ik­ke øn­skes i de is­la­mi­ske lan­de. Ta­enk, hvis ot­te kvin­der var mødt op top­lø­se for­an par­la­men­tet i Tyr­ki­et, Iran el­ler Irak. Hvor må de ot­te kvin­der dog va­e­re lyk­ke­li­ge for at va­e­re med­bor­ge­re i det dan­ske de­mo­kra­ti. Men ta­enk, at de går til yder­lig­he­der for at få kvin­de­un­der­tryk­kel­se sat i re­lief. De bur­de skam­me sig. Ste­en Flem­m­ing Jør­gen­sen Ve­ster Sø­ga­de 78 Kø­ben­havn V

at er man han­di­ckp­pet skal man da ik­ke tvin­ges til at ud­fø­re tre ti­mers ar­bej­de ugent­ligt. Re­ge­rin­gen kra­e­ver nu at job­pa­ra­te se­ne­st ef­ter seks må­ne­der skal i ar­bej­de! Tos­set. Hvis man er job­pa­rat, skal man da i ar­bej­de i lø­bet af mak­si­malt seks da­ge. Mi­cha­el Kjel­l­berg Kø­ben­havn NV

a jeg har la­est, at mi­ni­ster Simon Emil Am­nitzbøll (LA) hol­der bar­selsor­lov. Hvor­dan kan han så va­el­ge at pas­se no­get af sit ar­bej­de (del­ta­ge kron­prin­sens 50-års fød­sels­dags­fest)? An­dre der er på bar­selsor­lov mi­ster re­sten af de­res or­lov, hvis de del­ta­ger i et mø­de. Det er ik­ke til­ladt Er der en spe­ci­el bar­selsor­lov for fol­ke­tings­folk, el­ler vil­le han ba­re ik­ke gå glip af fød­sels­dags­fe­sten ?

Ni­els Si­mon­sen Tangsø­par­ken 22 Her­ning i

at jeg la­e­ser, at che­fre­dak­tør Poul Mad­sen skal skil­les. Hav­de det så ba­re va­e­ret fra Ek­stra Bla­det.

Jørn Wit­trup Ege­sko­ven 142 Glo­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.