Ha­rei­de ef­ter kik­set in­ter­view: Man skul­le tro, at jeg var be­ru­set

Ekstra Bladet - - SPORT - POUL FERDINAND MADS GLENN WEHLAST pf@eb.dk; mgw@eb.dk

’Mon di­eu!’

Fod­bold-frank­rig fik café au lai­ten i den ga­le hals, da et in­ter­view med Åge Ha­rei­de i Jyl­lands-Po­sten nå­e­de frem til fa­vo­rit­ter­ne i Dan­marks VM-grup­pe.

Her gav Dan­marks land­stra­e­ner nem­lig ud­tryk for, at respek­ten for Pog­ba, Gri­ez­mann og re­sten af de fran­ske stjer­ner kun­ne va­e­re stør­re.

– De hø­jest ran­ge­re­de på ver­dens­rang­li­sten er de bed­ste til VM. Ba­re ik­ke Frank­rig. Jeg tror ik­ke på det hold, lød det blandt an­det fra nord­man­den, der pe­ge­de på, at Frank­rig mang­ler en le­der som Zi­ne­di­ne Zi­da­ne.

Det in­ter­view faldt ik­ke i sa­er­lig god jord hos Frank­rigs land­stra­e­ner, Di­di­er Des­champs.

– Al­le har lov til at ud­tryk­ke sig om et em­ne om an­dre. Jeg vil ik­ke gå ind og døm­me min kol­le­ga. Jeg ken­der ham ik­ke rig­tigt, og jeg ved ik­ke, hvor­dan han er. Men jeg si­ger ik­ke det sam­me om hans hold. Det er helt sik­kert, lød det fran­ske svar.

For­stod ham ik­ke

Nu for­kla­rer Ha­rei­de, at han er ble­vet mis­for­stå­et på grund af sprog­for­vir­ring.

– Jeg skal gen­nem­gå he­le in­ter­viewet, for det er kom­met lidt for­kert ud. Desva­er­re. Det er ta­get ud af en sam-

men­ha­eng. Jeg ple­jer al­drig at stå og ta­le på den må­de om en mod­stan­der, for­kla­rer nor­ske Åge Ha­rei­de.

– Fle­re gan­ge i in­ter­viewet blev der stop­pet op og spurgt: ’Hvad sag­de du?’. Det vir­ke­de na­e­sten, som om han ik­ke for­stod, hvad jeg sag­de.

– Så det kom ud på en helt for­kert må­de, og det er jeg ked, for jeg ple­jer al­drig at ha­en­ge spil­le­re el­ler tra­e­ne­re fra an­dre hold ud. Og de er jo et godt hold. Et af de bed­ste i ver­den. Man kun­ne na­e­sten tro, jeg var be­ru­set, si­ger han.

Og­så Åge Ha­rei­des skuds­mål om Man­che­ster Uni­ted­s­tjer­nen Paul Pog­ba er ble­vet mis­for­stå­et.

Pyn­te­syg Pog­ba

I den før­ste ver­sion af in­ter­viewet i Jyl­lands-Po­sten, der si­den er ble­vet ret­tet, blev den dan­ske land­stra­e­ner ci­te­ret for at kal­de Pog­ba for en ’ju­le­bukk’, der på norsk kan for­stås som et an­det ud­tryk for en klovn.

Nu for­kla­rer Åge Ha­rei­de, at han brug­te den min­dre kend­te nor­ske glo­se ’go­le­bukk’, der be­ty­der, at man er glad for at py­n­te sig.

– Det, jeg sag­de om Pog­ba, var, at han var en ’go­le­bukk’ – at han py­n­ter sig, for­kla­rer land­stra­e­ne­ren.

– Jeg sag­de, at han hav­de ly­se­blåt hår mod Man­che­ster Ci­ty, så må­ske vil­le han ha­ve rødt og hvidt hår mod Dan­mark, si­ger Åge Ha­rei­de om den no­get apar­te si­tu­a­tion.

Det er ta­get ud af en sam­men­ha­eng. Jeg ple­jer al­drig at stå og ta­le på den må­de om en mod­stan­der

FO­TO: LARS POUL­SEN

Åge Ha­rei­de, her med et par af må­l­ma­en­de­nes spe­ci­al­bril­ler un­der tra­e­nin­gen i går, fø­ler sig mis­for­stå­et ef­ter kri­ti­ske ud­ta­lel­ser om Frank­rigs lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.