DET VAR HUN IK­KE VANT TIL

Woz­ni­a­ck­is re­tur­ne­rin­ger sad li­ge i ska­bet, og så kun­ne hun le­ge sig til en yd­my­gen­de sejr på 6-1, 6-0 mod span­ske Garcia Pe­rez

Ekstra Bladet - - NYHEDER -

PA­RIS (Ek­stra Bla­det): Det blev en uli­de­lig lang ven­te­tid på to her­re­kam­pe, der beg­ge gik i fem sa­et, før Caroline Woz­ni­a­cki stod klar i spil­lertun­nel­len.

For­an hen­de tår­ne­de af­te­nens mod­stan­der, span­ske Ge­or­gi­na Garcia Pe­rez sig op, og mens hun be­gynd­te at var­me sin tor­den­serv op, be­gynd­te tun­ge tor­den­sky­er så­ma­end at tra­ek­ke sig sam­men uden for Court Phi­lip­pe Cha­tri­er.

Men Miss Suns­hine hånd­te­re­de det he­le på 50 mi­nut­ter. Hun de­ran­ge­re­de det span­ske es-tog og kun­ne tørsko­et gå i ka­bi­nen ef­ter en kamp, der ud­vik­le­de sig til kat­tens leg med en lang­be­net mus. 6-1, 6-0 blev det, og så­ma­end 1-0 i ser­ve-es­ser.

Føl­te sig oven­på

Hen­des far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, men­te, at grand slam-de­butan­ten nok hav­de va­e­ret lidt tryk­ket af den sto­re sce­ne, men Caroline selv var nu ret over­be­vist om, at det var hen­des svar på ba­nen, der hav­de ud­løst klas­se­for­skel­len.

– Hun ser­ver ret godt, så det var vig­tigt for mig at va­e­re op­ma­er­k­som på det. Jeg re­tur­ne­re­de godt med god dyb­de, og jeg tror ik­ke, hun er vant til, at mod­stan­de­ren får så man­ge re­tur­ne­rin­ger til­ba­ge på hen­des ser­ver, sag­de hun med et smil, som man godt kun­ne kal­de til­freds.

– På bag­linj­en føl­te jeg mig oven­på ge­ne­relt, og jeg fandt nog­le go­de vink­ler på bol­de­ne, til­fø­je­de Caroline, der isa­er trak fejl ud af spa­ni­e­rens for­hånd.

– Ja, hun har et greb, hvor det ik­ke er nemt at ge­ne­re­re så me­get spin, så det var vig­tigt for mig at få hen­de pres­set der­ud.

Kø­re­kla­re ketsje­re

Al­le­re­de un­der op­varm­nin­gen skif­te­de hun ketsjer, men den­ne gang handlede det ik­ke om tryk­ket i stren­ge­ne, og der er in­gen grund til be­kym­ring for hen­des va­er­k­tøj, be­dy­rer hun.

– Det var gre­bet. Der var no­get, der ik­ke li­ge sad or­dent­ligt. Mi­ne ketsje­re er fi­ne nok, men der er nog­le greb, der har ryk­ket sig lidt. Det er de­tal­jer, som in­gen an­dre end jeg vil­le be­ma­er­ke.

Hun lod da og­så ketsje­ren ar­bej­de for­nuf­tigt fra start, mens spa­ni­e­ren hav­de ual­min­de­ligt sva­ert ved at ram­me ski­ven. Hun prø­ve­de lidt af hvert men slog sig til­sy­ne­la­den­de tra­et i de so­li­de, dan­ske pa­ra­der, og kun­ne må­ske end­da gla­e­de sig over at få et par­ti med sig hjem.

Der var den klas­se­for­skel, som den fran­ske dom­mer, Ka­der No­u­ni – ten­nis­sens svar på Bar­ry Whi­te – med sin dy­be stem­me gang på gang sym­bo­li­se­re­de med si­ne ’avan­ta­ge, Ma­de­mois­el­le Woz­ni­a­cki’.

Et øn­ske­re­sul­tat

Før kam­pen måt­te Caroline Woz­ni­a­cki ven­te i ti­me­vis. Ru­ma­e­ne­ren Si­mo­na Ha­leps kamp gik i tre sa­et på sam­me ba­ne, og de føl­gen­de her­re­kam­pe gik beg­ge i fem. Og ude i ho­ri­son­ten tru­e­de tor­den­sky­er­ne.

– Ja, det var en lang dag. Man er nødt til at var­me op ef­ter, at det bli­ver kor­te kam­pe, men plud­se­lig ven­ter man he­le da­gen. Der er hel­dig­vis et om­rå­de ne­de i om­kla­ed­nings­rum­met, hvor man kan lig­ge ned, så jeg fik so­vet lidt.

Og dan­ske­ren øn­ske­de sig un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der en la­en­ge­re kamp i går for at få me­re grus un­der skoså­ler­ne.

– Nej da. Jeg vil­le øn­ske al­le mi­ne kam­pe slut­te­de med det re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.