PET FRYG­TE­DE AN­GREB PÅ TRU­E­DE PER­SO­NER

Ekstra Bladet - - NEWS - TORSTEN RUUS DAN BJER­RE­GAARD ruus@eb.dk; db@eb.dk

Men­ne­skej­ag­ten, der fre­dag luk­ke­de sto­re de­le af Dan­mark, mens po­li­ti­et jag­te­de en Vol­vo på sven­ske pla­der, skyld­tes PET’s frygt for an­greb mod en­kelt­per­so­ner. Det sag­de chef­po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Ber­gen Skov ved et pres­se­mø­de lør­dag.

Mista­en­ke­lig ad­fa­erd

– Vi har sam­ar­bej­det med PET, som fryg­te­de, at folk var tru­et på li­vet i Dan­mark. Vi fik op­lys­nin­ger om, at den ef­ter­ly­ste Vol­vo be­fandt sig på et sted, hvor fol­ke­ne i den kun­ne ud­gø­re en fa­re. Det var der­for, vi sat­te så stor en ak­tion i va­erk, for­kla­re­de Jør­gen Ber­gen Skov.

Han na­eg­te­de gen­tag­ne gan­ge at kom­men­te­re, hvem der var tru­et på li­vet, og hvor­fra trus­len kom.

– De ud­vi­ste en mista­en­ke­lig ad­fa­erd og stak af, da po­li­ti­et hen­vend­te sig di­rek­te til dem, og der­for sat­te vi ak­tio­nen igang, sag­de Jør­gen Ber­gen Skov.

Po­li­tiets sa­er­li­ge ’man­hunt’-kon­cept blev iva­er­k­sat, og man luk­ke­de blandt an­det Øre­sunds­bro­en og Sto­re­ba­elts­bro­en, hvil­ket lam­me­de Sja­el­land tra­fi­kalt. Det vi­ste sig at va­e­re en mis­for­stå­el­se, og per­so­ner­ne i den sor­te Vol­vo hav­de in­tet med PET’s per­son­be­skyt­tel­se at gø­re.

Jør­gen Ber­gen Skov op­ly­ste, at per­so­ner­ne i bi­len er kendt i det kri­mi­nel­le mil­jø. Han be­teg­ne­de dem som ’ver­dens må­ske mest uheldige kri­mi­nel­le’.

– Nu har vi så stor sik­ker­hed i vo­res ef­ter­forsk­ning, at vi kan skil­le de to sa­ger ad. Men når vi mod­ta­ger tro­va­er­di­ge in­for­ma­tio­ner, som re­la­te­rer sig til folks liv, så age­rer vi, sag­de Jør­gen Ber­gen Skov.

Be­kla­ge­de

Han be­kla­ge­de, hvis folk har følt sig ut­ryg­ge og har op­le­vet ulem­per på grund af de luk­nin­ger og af­spa­er­rin­ger, som men­ne­skej­ag­ten ka­ste­de af sig.

På pres­se­mø­det blev der fle­re gan­ge stil­let spørgs­mål til po­li­tiets luk­ket­hed i for­bin­del­se med fre­da­gens ak­tion. Til det op­ly­ste Jør­gen Ber­gen Skov, at po­li­ti­et ven­te­de med at stå frem med en for­kla­ring på det ske­te, for­di det var den tid, det tog at sik­re sig, at per­so­ner­ne i den ef­ter­ly­ste bil ik­ke hav­de no­get med den mu­li­ge sik­ker­heds­ma­es­si­ge trus­sel at gø­re.

Skal la­e­re af for­lø­bet

I et in­ter­view med TV2-News men­te tid­li­ge­re ef­ter­forsk­nings­chef hos po­li­tiets rej­se­hold, Bent Isa­ger-Ni­el­sen, at po­li­ti­et skal la­e­re af for­lø­bet.

– Po­li­ti­et må må­ske la­e­re at va­e­re skar­pe­re. Der er al­tid rent tak­tisk og og­så kom­mu­ni­ka­tivt no­get at la­e­re af så­dan et for­løb, kon­sta­te­rer Bent Isa­ger, som un­der­stre­ger, at han ik­ke skal ’gø­re sig klog på, hvor­for po­li­tiets le­del­se fre­dag be­slut­te­de, at gå i så højt alarm­be­red­skab’, sag­de han.

Nu har vi så stor sik­ker­hed i vo­res ef­ter­forsk­ning, at vi kan skil­le de to sa­ger ad

FO­TO: TIM KILDEBORG JEN­SEN

Po­li­ti med hunde gik grun­digt til va­er­ks på en gård i Espe på Fyn. Hvad de søg­te ef­ter, har po­li­ti­et sta­dig ik­ke rø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.