DF: LØK­KE ERTIL SALG

Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at ny af­slø­ring om Løk­ke og kvo­te­kon­ger­ne un­der­stre­ger, at man kan kø­be sig til ta­le­tid hos stats­mi­ni­ste­ren

Ekstra Bladet - - NEWS - JA­NUS ØSTER­GAARD jao@eb.dk

Dansk Fol­ke­par­ti rip­per nu op i en be­ta­endt strid med Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

DF's fi­ske­ri­o­rd­fø­rer, Ib Poul­sen, gen­ta­ger den hår­de kri­tik af stats­mi­ni­ste­ren, som han rej­ste tid­li­ge­re på året for­ud for et sam­råd om Løk­kes for­hold til fi­ske­ri­ets så­kald­te kvo­te­kon­ger.

Den­gang fik Ib Poul­sens an­greb Ven­stres Claus Hjort Fre­de­rik­sen helt op i det rø­de felt. Det var no­get ’svi­ne­ri’, som Ib Poul­sen var ude i, lød det fra for­svars­mi­ni­ste­ren.

Men ef­ter at In­for­ma­tion har af­slø­ret nye de­tal­jer fra de nytårs­ku­re i Thy­bor­øn, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen har del­ta­get i de se­ne­ste år, ta­ger Ib Poul­sen igen bla­det fra mun­den.

– Hvad sag­de jeg: Man kan kø­be sig til ta­le­tid hos stats­mi­ni­ste­ren. Det var net­op det, jeg sag­de op til sam­rå­det i sin tid, ly­der det fra Ib Poul­sen.

Ta­ler og sket­ches

De om­strid­te nytårs­ku­re ar­ran­ge­res af kvo­te­kon­gen Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen i sam­ar­bej­de med skibs­ma­eg­ler Tu­re Kor­sa­ger.

Of­fi­ci­elt hand­ler ar­ran­ge­men­ter­ne om at sam­le pen­ge ind til Løk­keFon­dens ar­bej­de med ’dren­ge på kan­ten’. Men ar­ran­gø­rer­ne har og­så en an­den dags­or­den.

Tu­re Kor­sa­ger for­kla­rer så­le­des til In­for­ma­tion, at ar­ran­gø­rer­ne hvert år si­den den før­ste nytårs­kur i 2014 li­ge­le­des har sør­get for, at der har va­e­ret ta­ler og sket­ches om fi­ske­ri­ets ud­for­drin­ger, som har va­e­ret hen­vendt til Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Va­lu­ta for do­na­tio­ner­ne

At fi­sker­ne for­ven­te­de va­lu­ta for do­na­tio­ner­ne til Løk­keFon­den, be­kra­ef­tes af Fri­di Magnus­sen, der er for­mand for lan­dets stør­ste fi­ske­re i Danmarks Pelagi­ske Pro­du­cen­tor­ga­ni­sa­tion.

Iføl­ge In­for­ma­tion hu­sker han, at Tu­re Kor­sa­ger kon­tak­te­de ham for at be­de om en do­na­tion i for­bin­del­se med et ar­ran­ge­ment, der skul­le ’mar­ke­re fi­ske­ri­et’. Det hand­le­de gan­ske vist og­så om at støt­te nog­le util­pas­se­de dren­ge.

Men det var ik­ke det pri­ma­e­re, til­fø­jer Fri­di Magnus­sen.

– Det var fi­ske­ri­et, der var det pri­ma­e­re, si­ger han til In­for­ma­tion.

På den bag­grund kon­sta­te­rer Ib Poul­sen om kvo­te­kon­ger­nes hen­sigt med do­na­tio­ner­ne:

– Det ud­ma­er­ke­de pro­jekt med Løk­keFon­den er ik­ke det, der har op­ta­get dem. Så kun­ne de ha­ve gi­vet pen­ge til så me­get an­det. De vid­ste, at når de gav pen­ge til det her, så fik de ta­le­tid med stats­mi­ni­ste­ren, si­ger DF’eren.

Mas­siv mod­vind

Lars Løk­kes for­hold til kvo­te­kon­ger har tid­li­ge­re bragt stats­mi­ni­ste­ren i mas­siv mod­vind. Ek­stra Bla­det har af­slø­ret, at Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen har gi­vet Løk­ke et gra­tis fe­ri­e­op­hold i sit fe­ri­e­hus i Ska­gen.

Des­u­den har Ek­stra Bla­det kun­net forta­el­le, at Løk­ke og fru Sól­run har del­ta­get ved en fir­ma­fest, som stor­fi­ske­ren var va­ert for.

Ek­stra Bla­det har for­søgt at få en kom­men­tar fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen til de nye op­lys­nin­ger, men hans spin­dok­tor op­ly­ser, at det ik­ke er mu­ligt.

Det var fi­ske­ri­et, der var det pri­ma­e­re

Det ud­ma­er­ke­de pro­jekt med Løk­keFon­den er ik­ke det, der har op­ta­get dem. Så kun­ne de ha­ve gi­vet pen­ge til så me­get an­det

FO­TO: MOR­TEN STRICKER, RITZAU SCAN­PIX

Tor­ske­gil­detLars Løk­ke Ras­mus­sen og fru Sól­run un­der tor­ske­gil­det i Thy­bor­øn i 2017. Til høj­re ses kvo­te­kon­gen Jo­hn An­ker Ha­met­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.