RA­DI­KAL STORM I ET GLAS VAND

Ekstra Bladet - - NEWS -

SPA­EN­DEN­DE, når na­est­for­man­den DET ER i den ra­di­ka­le fol­ke­tings­grup­pe, Mar­tin Li­de­gaard – et par da­ge in­den Fol­ke­tin­gets åb­ning og på vej til et valg li­ge om lidt – går i by­en med mel­din­gen om, at hans par­ti skal be­va­e­ge sig la­en­ge­re ind mod mid­ten af dansk po­li­tik (la­es: mod høj­re) i ste­det for at stå i et ring­hjør­ne og rå­be om kap med de par­ti­er, der vil stram­me ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

er det så sa­er­lig in­ter­es­sant?

OG HVOR­FOR For­di det vi­ser, at der hos de ra­di­ka­le er en grund­la­eg­gen­de ue­nig­hed om stra­te­gi­en. Mens Mor­ten Øster­gaard spil­ler hard-ball over­for Met­te Fre­de­rik­sen som svar på hen­des mel­ding om at gå so­lo i re­ge­ring, har Li­de­gaard en helt an­den til­gang: Han vil hel­le­re ta­ge små in­drøm­mel­ser på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, men der­u­d­over ac­cep­te­re, at der er et stort fler­tal, som vil en hår­de­re kurs. Det skal til gen­ga­eld ik­ke spa­er­re for et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med S og et sam­ar­bej­de med bå­de rød og blå blok på al­le an­dre po­li­ti­k­om­rå­der. Alt­så en gan­ske an­den prag­ma­tisk linje end Østergaards ul­ti­ma­ti­ve og skar­pe kurs.

Li­de­gaard har ik­ke op­gi­vet hå­bet om at se R i re­ge­ring med S igen. Mor­ten Øster­gaard vir­ker som om, han har ta­get Met­te Fre­de­rik­sens mel­ding til sig og nu sty­rer ef­ter at pla­ce­re de ra­di­ka­le uden re­ge­rings­ansvar ef­ter et valg.

KLART, at Li­de­gaards ud­ta­lel­ser DET ER til ’ Po­li­ti­ken’ i går – som la­eg­ger op til en bog­ud­gi­vel­se med sam­me te­ma – i den ra­di­ka­le le­del­se må op­fat­tes som sta­er­kt upas­sen­de og il­loy­a­le. Han ik­la­e­der si­ne syns­punk­ter en kå­be af sprog­ligt slør, men me­nin­gen er al­li­ge­vel klar nok. Han vil no­get an­det med de ra­di­ka­le end Mor­ten Øster­gaard. Li­de­gaard si­ger selv, at ’det er alt an­det end et an­greb på Mor­ten Øster­gaard. Men jeg har et be­hov for at fol­de min forta­el­ling ud’. Hver­ken Øster­gaard el­ler grup­pe­for­mand So­fie Car­sten Ni­el­sen øn­sker at kom­men­te­re Li­de­gaards mel­din­ger, men det er sten­sik­kert, at de ik­ke de­ler be­ho­vet for en ny ra­di­kal ’storytel­ling’.

til DET HOL­DER gen­ga­eld ik­ke fol­ke­tings­kan­di­dat Jens Ro­h­de til­ba­ge. Han er fak­tisk lodret ue­nig i Li­de­gaards po­in­ter. Så på den må­de er der lagt i pej­sen end­nu in­den Ro­h­de (mu­lig­vis) bli­ver valgt til Fol­ke­tin­get.

Mar­tin Li­de­gaard er in­gen hvem­som-helst. Han var en syn­lig uden­rigs­mi­ni­ster i den sid­ste del af Thor­ning­pe­ri­o­den, han var en af de ra­di­ka­le mi­ni­stre, som per­son­ligt og po­li­tisk hav­de det bedst med Hel­le og hen­des hold, og han fik i Nord­s­ja­el­land et fint per­son­ligt val­gre­sul­tat med 7700 per­son­li­ge stem­mer, hvil­ket ef­ter ra­di­ka­le stan­dar­der er højt. De fle­ste i fol­ke­tings­grup­pen – bort­set fra Ze­nia Stam­pe – kø­rer med me­get små per­son­li­ge tal. Par­ti­le­der Mor­ten Øster­gaard hen­te­de kun 8000 i År­hus. Top­sco­rer var Ida Auken – som i øv­rigt po­li­tisk er helt på linje med Li­de­gaard – der fik om­kring 10.000 per­son­li­ge stem­mer.

for Li­de­gaards be­ken­del­ser TIDSPUNKTET er ik­ke velvalgt, men ud­tryk for en del des­pe­ra­tion over de ra­di­ka­les sti­gen­de mar­gi­na­li­se­ring og ud­sig­ten til en lang pe­ri­o­de uden po­li­tisk ind­fly­del­se. Hver­ken de rø­de el­ler blå vil ha­ve R med i en re­ge­ring, og af­stan­den mel­lem S og R blev ty­de­lig un­der­stre­get i Met­te Fre­de­rik­sens kon­gre­sta­le sid­ste uge, hvor R na­er­mest var fros­set ud.

Det er ik­ke for­di, at R kla­rer sig dår­ligt hos va­el­ger­ne. Fak­tisk vi­ste ugens Me­ga­fon-må­ling en frem­gang fra val­gets 4,6 pct. til 7,3 – for­ment­lig bå­ret af et ra­di­kalt års­mø­de, hvor Mor­ten Øster­gaard kom sta­er­kt igen­nem hos si­ne eg­ne med en ta­le, som ra­di­ka­le iagt­ta­ge­re har be­teg­net som en af de bed­ste ra­di­ka­le par­ti­le­der-ta­ler i år­ti­er. På mø­det var der in­gen ue­nig­hed om linj­en – uan­set at det he­le me­get vel en­der i en ra­di­kal ør­ken­van­dring af de lan­ge.

føl­ger man med in­ter­es­se mel­din­ger­ne HOS S fra de ra­di­ka­le. Po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­laj Wam­men si­ger så­le­des, at ’i po­li­tik er det helt ge­ne­relt for­nuf­tigt at ta­ge an­svar og sø­ge ind­fly­del­se frem­for blot at sa­et­te sig hen i et hjør­ne med kor­slag­te ar­me’. Så har Wam­men i hvert fald ik­ke sagt for me­get el­ler over­tol­ket be­tyd­nin­gen af Li­de­gaards mel­ding.

For hvad er re­a­li­te­ter­ne? At Mor­ten Øster­gaard sid­der so­lidt på den ra­di­ka­le le­der­post. Den skar­pe linje over­for S bli­ver fast­holdt. At der kom­mer hår­de for­hand­lin­ger ef­ter val­get, hvis fler­tal­let bli­ver rødt. At der ik­ke i over­sku­e­lig tid er ud­sigt til, at de ra­di­ka­le får brug for en ny kan­di­dat til par­ti­le­der­po­sten. Det sker kun, hvis Øster­gaard tra­ek­ker par­ti­et ind i et for­ry­gen­de ne­der­lag ved val­get og ef­ter­føl­gen­de iso­la­tion i en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Men her er vi ik­ke.

Der er en grund­la­eg­gen­de ue­nig­hed hos R om stra­te­gi­en i for­hold til S

er Mar­tin Li­de­gaards mel­ding SÅ ALT I ALT en ra­di­kal storm i et glas vand. Fol­ke­tings­grup­pen er delt li­ge over på mid­ten, når det hand­ler om stra­te­gi­en. Men Mor­ten Øster­gaard og So­fie Car­sten Ni­el­sen har fast greb om mag­ten i par­ti­et. Og når det kom­mer til styk­ket, tør Mar­tin Li­de­gaard ik­ke ud­for­dre dem helt åbent. Li­de­gaard har ik­ke et egent­ligt hold bag sig end­si­ge en op­bak­ning i par­ti­et af et om­fang, som be­ty­der, han kan ud­for­dre le­del­sen. Hvil­ket få må­ne­der før et fol­ke­tings­valg og­så kun­ne vi­se sig fa­ta­lt for R – og for ham selv.

Det er og­så der­for Wam­men ta­ger pa­ent, men til­ba­gela­e­net imod Li­de­gaards ord. De kan ik­ke bru­ges til så me­get. Ind­til val­get har de ra­di­ka­le nem­lig ta­get fast op­hold i ring­hjør­net.

FO­TO: JENS DRESLING

So­fie Car­sten Ni­el­sen og Mar­tin Øster­gaard (th.) har et fast greb om mag­ten i Ra­di­ka­le Ven­stre, og selv om Mar­tin Li­de­gaard (ba­gest) kun­ne øn­ske sig en an­den stra­te­gi for par­ti­et, tør han ik­ke ud­for­dre dem helt åbent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.