27.000

TV-VA­ERT ER GÅ­ET KON­KURS Sarah Grü­newald for­søg­te for­ga­e­ves at red­de sit barn­doms­hjem

Ekstra Bladet - - NEWS - NICK STURM nick@eb.dk

Sarah Grü­newald har få­et myn­dig­he­der­ne på nak­ken.

Den 34-åri­ge tv-va­ert, der for ti­den to­ner frem i ’Vild med dans’, har for gan­ske ny­lig få­et sit fir­ma ta­get un­der kon­kurs­be­hand­ling i Sø– og Han­dels­ret­ten. Det frem­går af en med­del­el­se i Stat­s­ti­den­de.

Over for Fi­nans forta­el­ler Sarah Grunëwald, at kon­kurs­be­ga­e­rin­gen skyl­des, at hun ik­ke har be­talt Skat de pen­ge, hun skyl­der.

– Jeg har over en la­en­ge­re år­ra­ek­ke hjul­pet min fa­mi­lie øko­no­misk og har blandt an­det uden held for­søgt at for­hin­dre, at mit barn­doms­hjem skul­le en­de på tvangs­auk­tion.

– Det har be­ty­det, at jeg ik­ke har pri­o­ri­te­ret at be­ta­le de pen­ge, jeg skul­le til Skat. Det er jeg rig­tigt ked af og ma­er­ker kon­se­kven­sen af nu, si­ger hun til Fi­nans.

Sarah Grü­newald er født i Tys­kland, men op­vok­set på Fal­ster. Hun er gift med dj og mu­si­kan­mel­der Ras­mus Ba­ck­haus.

Sam­men

Lu­is. har

Ha­ef­ter selv

de søn­nen Sarah Gru­newalds kon­kurs­be­ga­e­re­de fir­ma, Gre­en Fo­rest Pro­ductions, er et så­kaldt en­kelt­mands­fir­ma, der på grund af virk­som­heds­ty­pen ik­ke of­fent­lig­gør regn­ska­ber.

Så­le­des har of­fent­lig­he­den al­drig haft ind­sigt i fir­ma­ets fi­nan­ser.

Net­op på grund af virk­som­heds­ty­pen ha­ef­ter Sarah Grü­newald og­så per­son­ligt for ga­el­den, når fir­ma­ets ak­ti­ver og ga­eld er gjort op af ku­ra­tor.

Af CVR-re­gi­ste­ret frem­går det, at fir­ma­et har ’pro­duk­tion af tv-pro­gram­mer’ an­gi­vet som sit for­mål.

Hvad det me­re pra­e­cist da­ek­ker over frem­går ik­ke af of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge in­for­ma­tio­ner..

Kon­kur­strumf

Sarah Grü­newald har en bag­grund som mo­del og age­rer tv-va­ert på an­dre TV2pro­gram­mer.

Sarah Grü­newalds fir­ma har få­et ad­vo­kat Bo­ris K. Fre­de­rik­sen fra Kam­me­rad­vo­ka­ten ind­sat som ku­ra­tor.

Og den er­far­ne ad­vo­kat, der og­så stod for at ransa­ge IT Fa­ctory i kølvan­det på Ste­in Bag­ger-skan­da­len, skal så­le­des gran­ske kon­kurs­bo­et.

Ek­stra Bla­det har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Fre­de­rik­sen, der ik­ke har sva­ret på hen­ven­del­sen. Ek­stra Bla­det har li­ge­le­des for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Sarah Grü­newald. un­ge valg­te et op­hold på en ef­ter­sko­le i 2017. Det er 3000 fle­re end i 2007. Sa­er­ligt i Jyl­land er ef­ter­sko­len po­pu­la­er.

Det har be­ty­det, at jeg ik­ke har pri­o­ri­te­ret at be­ta­le de pen­ge, jeg skul­le til Skat

384 dø­de ef­ter jord­s­ka­elv

Da­gen ef­ter at to jord­s­ka­elv ram­te den in­do­ne­si­ske ø Su­lawesi har ka­ta­stro­fe­myn­dig­he­der­ne be­kra­ef­tet, at mindst 384 men­ne­sker har mi­stet li­vet un­der jord­s­ka­el­ve­ne og den ef­ter­føl­gen­de ts­u­na­mi.

De 384 er ale­ne fun­det i øens ho­ved­by Pa­lu. Of­re fra an­dre ste­der på øen el­ler i In­do­nesi­en i øv­rigt er ik­ke talt med. Hund­red­vis af men­ne­sker er kom­met til ska­de. I går lød esti­ma­tet, at fle­re tu­sin­de hjem er smadret. Op til hund­re­de men­ne­sker fra en plan­lagt strand­fest i Pa­lu, blev fan­get, da ts­u­na­mi­en ram­te øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.