BETALINGSKAOS FORT­SA­ET­TER

TRO­E­DE DET VAR LØST: Fle­re Nor­dea-kun­der men­te lør­dag, at de fort­sat ik­ke hav­de få­et de­res løn, ef­ter sto­re it-pro­ble­mer hos ban­ken fre­dag

Ekstra Bladet - - NEWS - JES­PER RISE BØRJESEN

Fre­dag måt­te mas­se­vis af Nor­dea-kun­der se langt ef­ter de­res la­en­ge ven­te­de lønud­be­ta­ling på grund af en tek­nisk fejl hos stor­ban­ken.

Men lør­dag fort­sat­te be­ta­lings­ka­o­set umid­del­bart, for man­ge kun­der meld­te på blandt an­det Fa­ce­book sta­dig om mang­len­de løn på de­res kon­ti i lø­bet af lør­da­gen.

Fre­dag om­kring frokost meld­te Nor­dea el­lers glad ud, at det it-pro­blem, der for­sin­ke­de bå­de in­ter­ne og ek­ster­ne over­førs­ler, var løst, og at lønud­be­ta­lin­ger­ne nu skul­le gå igen­nem.

Sa­gen genåb­net

Og i før­ste om­gang be­kra­ef­te­de Nor­dea da og­så over for Ek­stra Bla­det, at de lør­dag fort­sat knok­le­de med at lø­se pro­ble­met.

– Vi har genåb­net sa­gen, da det vi­ser sig, at pro­ble­met ik­ke er helt løst. Vi er li­ge nu ik­ke klar over, om fejl­en lig­ger in­ter­nt hos os el­ler ek­ster­nt, sag­de Ten­na Scho­er fra Nor­deas pres­se­af­de­ling. Hun for­kla­re­de, at op mod 200 kun­der fort­sat op­le­ve­de pro­ble­mer.

Men ved se­ne­re lør­dag kun­ne Nor­dea så forta­el­le, at der slet ik­ke var no­get pro­blem.

– Vi har luk­ket sa­gen igen nu, for det vi­ser sig, at der slet ik­ke har va­e­ret et pro­blem i dag. Vi har va­e­ret al­le sy­ste­mer igen­nem, og alt kø-

Nor­deas kun­der vi­ste de­res util­freds med de mang­len­de lø­nover­førs­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.