Ske­te og­så for en må­ned si­den

Ekstra Bladet - - NEWS -

Det er ik­ke me­re end en må­ned si­den, at mas­se­vis af dan­ske­re på sam­me må­de som nu op­le­ve­de at løn­nen var sta­er­kt for­sin­ket.

Den­gang – fre­dag 31. au­gust – var det dog ik­ke Nor­dea, der var skur­ken, men der­i­mod Na­tio­nal­ban­ken.

Al­le blev ramt

For­sin­kel­ser hos Na­tio­nal­ban­ken, der po­pu­la­ert sagt er ban­ker­nes bank, gjor­de nem­lig, at al­le lan­dets ban­ker blev ramt af pro­ble­met, og at et stort an­tal dan­ske­re, der­for måt­te se langt ef­ter løn­nen.

For at gø­re slemt va­er­re op­stod der og­så et pro­blem hos Ban­ker­nes EDB Cen­tral, der yder­li­ge­re for­sin­ke­de lønud­be­ta­lin­ger­ne.

De fle­ste nå­e­de at få de­res løn, in­den fre­da­gen var om­me, mens få måt­te ven­te til om man­da­gen.

FO­TO: AP

En fejl hos Nor­dea har be­vir­ket, at kun­der­nes løn i før­ste om­gang ik­ke gik ind fre­dag. I går ven­te­de fle­re kun­der fort­sat på de­res løn, men det skyl­des iføl­ge ban­ken ik­ke en fejl i de­res sy­ste­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.