VRE­DE KUN­DER

Ekstra Bladet - - NEWS -

Ad­skil­li­ge Nor­dea-kun­der er ik­ke li­ge­frem gla­de for de­res bank, ef­ter at de­res løn er ble­vet for­sin­ket.

’Alt­så se­ri­øst. Nu er det snart 24 ti­mer si­den i skrev at det var fik­set. Og in­tet sker der!!?’ ly­der det ek­sem­pel­vis fra en fru­stre­ret kun­de, mens en an­den skri­ver:

’I kan sag­tens ind­kra­e­ve ren­ter, men ik­ke sa­et­te min løn ind på min kon­to.

En kun­de har ik­ke be­talt ydel­sen på sit bo­lig­lån på grund af it-pro­ble­met.

’Der er hel­ler ik­ke helt styr på mi­ne kon­ti end­nu. Der er f.eks. ik­ke truk­ket pen­ge til bo­lig­lå­net.’

Og en kun­de er be­kym­ret for at mod­ta­ge ryk­ke­re på grund af for sent be­tal­te reg­nin­ger, for­di han ik­ke har mod­ta­get sin løn.

’Reg­nin­ger­ne må ven­te til ef­ter we­e­ken­den, hvor­ef­ter jeg må si­ge und­skyld til dem, der ik­ke har mod­ta­get de­res pen­ge ret­ti­digt – selv­om det vel egent­lig bur­de va­e­re jer.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.