Sing­le og ale­ne­far på

Ekstra Bladet - - NEWS -

13-åri­ge An­drea og 19-åri­ge Ni­co­las har li­ge over­talt de­res far til at si­ge ja til et sa­et kat­tekil­lin­ger i lej­lig­he­den på tred­je sal i hjer­tet af Kø­ben­havn.

De gør ik­ke hjem­mets af og til ’ita­li­en­ske til­stan­de’, som To­ny Bis­pe­skov be­teg­ner dem, min­dre ka­o­ti­ske.

Når DSB’s in­for­ma­tions­chefs mo­bil rin­ger midt om nat­ten, har han hel­dig­vis si­ne fora­el­dre bo­en­de få me­ter un­der sig – på før­ste sal i sam­me op­gang.

– Og så gi­ver de selv­føl­ge­lig et nap med, for mit job kra­e­ver nog­le gan­ge, at man hi­ver nat­hu­en af me­get tid­ligt og sprin­ger i ar­bejd­s­tø­jet, forta­el­ler den 51-åri­ge mer­ko­nom i le­del­se og kor­re­spon­dent i spansk.

Som barn har To­ny Bis­pe­skov må­ske lidt over­ra­sken­de al­drig haft no­gen bra­en­den­de in­ter­es­se for fut-tog el­ler an­dre for­mer for trans­port­mid­ler, som man­ge dren­gebørn el­lers kan bru­ge ti­me­vis på at le­ge med. re far for DS

So

Da kr de me de re me for

Det kø­rer for hamTo­ny Bis­pe­skov er klar til at ryk­ke ud – som for ek­sem­pel da Sve­ri­ge ind­før­te gra­en­se­kon­trol. – Jeg la­ve­de på om­kring 100 in­ter­view på ét døgn og stod fra fem mor­gen til 23 af­ten på en iskold Ka­strup Sta­tion. Det var som at stå i en kum­me­fry­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.