Fuld tid

Ekstra Bladet - - NEWS -

Al­li­ge­vel har han ta­get tun igen­nem bå­de et luftrt­sog bus­sel­skab, før han r 13 år si­den be­gynd­te hos SB.

or­ry ho­ney ...

a var det yng­ste barn om­ring et halvt år, og for­ho­let til bør­ne­nes mor holdt ed ti­den ik­ke. Bør­ne­ne har e se­ne­re år bo­et fast hos des far, som for ny­lig er ko­met ud af et la­en­ge­re­va­ren­de rhold.

Det for­li­ste for­hold til bør­ne­nes mor var iføl­ge To­ny Bis­pe­skov ik­ke en di­rek­te kon­se­kvens af job­bet, men han af­vi­ser langt­fra, at det har haft be­tyd­ning for se­ne­re ka­e­re­ste­for­hold, at han stort set al­tid er til rå­dig­hed for DSB.

Som for ek­sem­pel i fre­dags, hvor han plud­se­lig måt­te sprin­ge til og re­de­gø­re for kon­se­kven­ser­ne af, at en lang ra­ek­ke tog blev af­lyst i for­bin­del­se med en stor po­li­ti­ak­tion.

– In­di­rek­te har det nok haft nog­le kon­se­kven­ser, for­di der selv­føl­ge­lig er tids­punk­ter, hvor det gri­ber ind. Hvor man ta­en­ker: ’Nu skul­le vi li­ge ha­ve så­dan en rig­tig ka­e­re­ste­af­ten’– og så er der kom­met et el­ler an­det, hvor jeg ba­re har sagt: ’Aaaah, sor­ry ho­ney, nu skal du hø­re ... Og det er ik­ke for­di det be­ty­der me­re end dig’.

Går glip af mid­da­gen

– El­ler det skal jeg må­ske ik­ke en­gang be­gyn­de at for­kla­re, for så har man al­le­re­de ro­det sig ud i pro­ble­mer, gri­ner To­ny Bis­pe­skov, før hans an­sigt får et me­re al­vor­ligt ud­tryk:

– Selv­føl­ge­lig kan det va­e­re sva­ert nog­le gan­ge. Selv om man jo godt kan for­stå, at han skal ud og pas­se sit ar­bej­de, kan det sta­dig va­e­re fru­stre­ren­de og ir­ri­te­ren­de. Det kan jeg godt for­stå.

– Så en po­ten­ti­el ka­e­re­ste skal vi­de, at To­ny ta­ger alt­så te­le­fo­nen, selv når I er på da­te?

– Ja, hvis du er i gang med at la­ve et ka­e­re­ste­o­p­slag, kan du skri­ve un­der mi­nus­ser, at han må­ske smut­ter midt un­der cand­le­light-din­ne­ren.

– Kan du gå i bi­o­gra­fen og sluk­ke te­le­fo­nen?

– Nu er der jo lyd­løs-funk­tion på. Og sms’er er og­så et be­greb, li­ge­som vi har en pres­se­vagt-funk­tion. Pres­sen vil i man­ge til­fa­el­de rin­ge til mig, men som ud­gangs­punkt rin­ger de til pres­se­te­le­fo­nen.

Der er gang i det lil­le kø­ben­hav­n­er­køk­ken, hvor To­ny Bis­pe­skov for­sø­ger at ind­fø­re ve­ge­ta­ri­ske va­ner – til stor fru­stra­tion for hjem­mets to te­e­na­ge­re, An­drea på 13 år og Ni­co­las på 19 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.