Fi­re ma­end fa­engs­let ef­ter stik og skud

Ekstra Bladet - - NEWS - FO­TO: KENNETH MEYER

Fi­re ma­end, der blev an­holdt ef­ter et sky­de­ri fre­dag af­ten i Sko­vlun­de, er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger ved Ret­ten i Glo­strup.

Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Der blev bå­de af­gi­vet skud og stuk­ket med vå­ben i for­bin­del­se med epi­so­den, der var kul­mi­na­tio­nen på chikane i tra­fik­ken.

Grund­lovs­for­hø­ret blev af­holdt for luk­ke­de dø­re. Det har end­nu ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst, hvad de fi­re er ble­vet sig­tet for, el­ler hvor­dan de for­hol­der sig til sig­tel­sen.

Per­so­ner i to bi­ler ge­ne­re­de hin­an­den un­der kør­sel på Bal­lerup Boulevard, og det før­te til, at de stød­te sam­men i kryd­set ved Byb­jerg­vej.

Fle­re skud

Ma­en­de­ne stod ud af bi­ler­ne og be­gynd­te at slås. I den for­bin­del­se blev der af­fy­ret fi­re til seks skud, lød mel­din­gen Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti tid­li­ge­re lør­dag.

Men der blev og­så brugt stik­vå­ben, og to ma­end på 23 og 34 år fik blandt an­det stik­la­esio­ner, ly­der det fra po­li­ti­et.

Ma­en­de­ne stod ud af bi­ler­ne og be­gynd­te at slås

In­gen blev skud­de­ne.

Beg­ge de sår­e­de er ble­vet an­holdt, og det ga­el­der og­så to an­dre ma­end på hen­holds­vis dog ramt af 19 og 25 år. Samt­li­ge er fra Bal­lerup-om­rå­det.

Sa­gen ser ik­ke umid­del­bart ud til at ha­ve sam­men­ha­eng med den se­ne­ste tids sky­de­ri­er i for­bin­del­se med en ban­de­kon­flikt i Stor­kø­ben­havn. /ritzau/

Per­so­ner i to bi­ler ge­ne­re­de hin­an­den un­der kør­sel på Bal­lerup Boulevard, og det før­te til, at de stød­te sam­men i kryd­set ved Byb­jerg­vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.