Før­ste gang

F-35 styr­tet ned i USA

Ekstra Bladet - - NEWS - JES­PER RISE BØRJESEN rise@eb.dk

F-35-fly­et har pas­se­ret en ke­de­lig mile­pa­el.

Fre­dag styr­te­de et F-35kamp­fly ned for før­ste gang i fly­ets hi­sto­rie.

Det ske­te i et land­ligt om­rå­de små ti ki­lo­me­ter fra Ma­ri­ne Cor­ps Air Sta­tion Beau­fort i sta­ten South Ca­ro­li­na.

Fly­et, der styr­te­de ned, til­hør­te en tra­e­nings-eskadril­le un­der US Ma­ri­nes, der be­nyt­ter en ver­sion af fly­et, som kan lan­de ver­ti­kalt.

’Der er in­gen ci­vi­le til­ska­de­kom­ne. Ma­ri­ne-sol­da­ter fra Ma­ri­ne Cor­ps Air Sta­tion Beau­fort ar­bej­der ta­et sam­men med de lo­ka­le myn­dig­he­der, der er i gang med det nor­ma­le ar­bej­de ef­ter en ulyk­ke for at sik­re ulyk­kes­ste­det’, står der i ud­ta­lel­sen.

Iføl­ge ABC News var pi­lo­ten i gang med en tra­e­nings­mis­sion og var hver­ken ved at let­te el­ler lan­de, da pro­ble­met, der fik fly­et til at styr­te, ind­traf.

At F-35-fly­et, der og­så hed­der Jo­int Stri­ke Figh­ter, ik­ke er styr­tet ned før nu, be­ty­der ik­ke, at der ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret pro­ble­mer.

F-35-kamp­fly har tid­li­ge­re la­vet sik­ker­heds­lan­din­ger, li­ge­som pi­lo­ter blandt an­det har op­le­vet pro­ble­mer med fly­ets in­ter­ne ilt-sy­stem, mens de har va­e­ret i luf­ten. Og­så på land­jor­den har der va­e­ret pro­ble­mer, hvor blandt an­det fly­ets mo­tor er brudt i brand.

I Dan­mark skal F-35-fly­et fra 2021 af­lø­se de al­dren­de F-16-fly

skal be­nyt­te A-ver­sio­nen af fly­et, mens det nedstyr­te­de fly var en B-ver­sion. Ver­sio­ner­ne byg­ges si­de om si­de på sam­me fa­brik og er me­re el­ler min­dre iden­ti­ske.

A-ver­sio­nen er et klas­sisk kamp­fly, der let­ter og lan­der fra fly­ve­sta­tio­ner, mens Bver­sio­nen kan lan­de ver­ti­kalt på så­kald­te am­fi­bi­ske an­grebs­ski­be, der er min­dre end han­garski­be.

Der fin­des og­så en C-ver­sion, der kan let­te og lan­de fra han­garski­be.

FO­TO: US AIR FOR­CE

Når Dan­mark fra 2021 be­gyn­der at fly­ve F-35, bli­ver det i A-ver­sio­nen, som fly­e­ne på bil­le­det her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.