F-35 an­gri­ber i Af­g­ha­ni­stan

Ekstra Bladet - - NEWS -

Hel­dig­vis slap uskadt fra epi­so­den.

’Ma­ri­ne-pi­lo­ten skød sig sik­kert ud fra det en-sa­e­de­de fly og bli­ver li­ge nu til­set af la­e­ger’, lød det iføl­ge ABC News i en ud­ta­lel­se fra 2nd Ma­ri­ne Air Wing.

Hvor­for fly­et styr­te­de ned, er end­nu uvist. pi­lo­ten

Hel­ler in­gen ci­vi­le på land­jor­den i na­er­he­den af ste­det, hvor fly­et styr­te­de ned, er kom­met til ska­de. Det ame­ri­kan­ske for­svar plan­la­eg­ger at kø­be 2600 F-35fly til de­res tre va­ern, US Air For­ce, US Ma­ri­nes og US Navy.

Her i Dan­mark skal F-35fly­et fra 2021 af­lø­se de al­dren­de F-16-fly.

Det dan­ske fly­ve­vå­ben For før­ste gang har det ame­ri­kan­ske for­svar af­fy­ret mis­si­ler fra et F-35-fly i en skarp mis­sion.

Det ske­te tors­dag, hvor en F-35B – sam­me ver­sion som det nedstyr­te­de fly – let­te­de fra et skib i Det Ara­bi­ske Hav og fløj ind over Af­g­ha­ni­stan.

Mis­si­ler­ne var ret­tet mod Ta­li­ban og blev af­fy­ret mod et fast mål – for­ment­ligt en form for byg­ning – i støt­te til trop­per på jor­den.

Suc­ces­fuldt

’Che­fen for trop­per­ne på jor­den an­så an­gre­bet som suc­ces­fuldt’, skrev US Ma­ri­nes ef­ter­føl­gen­de i en pres­se­med­del­el­se.

An­gre­bet var det før­ste ud­ført af et ame­ri­kansk F-35kamp­fly, men al­le­re­de til­ba­ge i maj prok­la­me­re­de is­ra­e­ler­ne, at de hav­de brugt de­res F-35-fly til et an­greb et sted i Mel­le­mø­sten. Iføl­ge De­fen­se One var der for­ment­ligt ta­le om et an­greb i Sy­ri­en el­ler mu­lig­vis i Go­lan­høj­der­ne. Sy­ri­ens uden­rigs­mi­ni­ster, Wa­lid al-Mou­a­lem, op­for­drer un­der en ta­le i FN's Ge­ne­ral­for­sam­ling sy­ri­ske flygt­nin­ge til at ven­de til­ba­ge. Han kal­det det en ’pri­o­ri­tet’ for den sy­ri­ske re­ge­ring.

Mou­a­lem kra­e­ver sam­ti­digt, at Tyr­ki­et, Frank­rig og USA tra­ek­ker de­res styr­ker ud af Sy­ri­en ’øje­blik­ke­ligt’.

– De må tra­ek­ke sig ud øje­blik­ke­ligt og be­tin­gel­ses­løst, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.