16-årigt na­tur­ta­lent

Se­er­suc­ces­sen lig­ner til for­veks­ling sig selv i sy­ven­de sa­e­son, hvil­ket man så ef­ter hu­mør kan ta­ge som en an­be­fa­ling el­ler en ad­var­sel

Ekstra Bladet - - NEWS - HEN­RIK QUEITSCH hq@eb.dk

’Den sto­re ba­ge­dyst’. Sa­e­son 7, af­snit 1. DR1, 29. sep­tem­ber.

BBBB

Det bur­de ik­ke vir­ke. Men det gør det... Jeg spi­ser kun nødt­vun­gent ka­ge – det si­ger mig in­tet – og ef­ter at bør­ne­fød­sels­da­ge­ne er et over­stå­et ka­pi­tel, kun­ne jeg ik­ke drøm­me om at gi­ve mig i kast med at ba­ge en selv, li­ge som jeg egent­lig ik­ke kan fo­re­stil­le mig no­get me­get ke­de­li­ge­re end at se på et frem­med men­ne­ske rø­re en dej sam­men.

På trods af det føl­ger jeg ger­ne med i ’Den sto­re ba­ge­dyst’.

Ik­ke på den må­de, at jeg li­ge­frem plan­la­eg­ger mi­ne af­ta­ler ef­ter det (det ken­der jeg an­dre, som gør), men er jeg i na­er­he­den af et tv, når det sen­des, så kig­ger jeg hjer­tens ger­ne med.

Og det er der en del an­dre, som og­så gør.

I min om­gangskreds er jeg fak­tisk ble­vet gan­ske over­ra­sket over, hvor man­ge der er i stand til at kom­men­te­re med på pro­gram­met.’'Den sto­re ba­ge­dyst’ (der oprin­de­lig er kre­e­ret af BBC), er da og­så ble­vet en af DR's stør­ste se­er­suc­ce­ser, de se­ne­re år. Hvis der er no­get, der kan sam­le na­tio­nen, så er det en flot fon­dant!

Spa­res ik­ke va­ek

I øv­rigt er ord, jeg over­ho­ve­det ik­ke kend­te til­ste­de­va­e­rel­sen af før ba­ge­dy­sten, så lidt klo­ge­re er jeg da og­så ble­vet.

Det er da og­så al­le­re­de nu ble­vet af­slø­ret, at ’Den sto­re ba­ge­dyst’ er et af de pro­gram­mer, der ik­ke be­rø­res af den sto­re spa­rer­un­de i DR. Kan man ik­ke gi­ve fol­ket brød, kan man da i det mind­ste gi­ve dem ka­ge.

Og der er jo in­gen grund til at aen­dre ved en vin­der­for­mel. Det vil si­ge, at alt her i pre­mi­e­ren på den sy­ven­de sa­e­son var, som det ple­jer at va­e­re i tel­tet ved Claus­holm slot. Timm Vla­di­mir, der har va­e­ret med si­den sa­e­son tre, er sta­dig (en god) va­ert, og dom­mer­ne hed­der li­ge som i sid­ste sa­e­son Ka­tri­ne Fo­ged Thom­sen og Marcus Gri­go.

De gør det så­ma­end ud­ma­er­ket, men vi er jo nog­le, der sy­nes, at det al­drig bli­ver helt det sam­me uden Met­te Blom­ster­berg og Jan Fri­isMik­kel­sen.

Men det vig­tig­ste er igen de ti del­ta­ge­re (fem af hvert køn), der selv­føl­ge­lig ik­ke kun er ca­stet ef­ter de­res ev­ner på en ba­ge­pla­de, som vi i sa­gens na­tur kun kun­ne nå at la­e­re at ken­de i glimt her i før­ste af­snit.

Og er det ba­re mig, el­ler er gen­nem­snitsal­de­ren ik­ke fal­det? Ik­ke kun på grund af det blot 16-åri­ge na­tur­ta­lent Emil, der ik­ke blot blev sa­e­so­nens før­ste mester­ba­ger, men klart står som den op­lag­te fa­vo­rit til at ta­ge vin­der­tro­fa­e­et med hjem.

Smi­des hjem

Til gen­ga­eld skal scoo­ter-eks­per­ten Pe­ter og den rus­siskg­la­de Al­bert nok va­e­re gla­de for, at man i lig­hed med sid­ste år hav­de valgt ik­ke at sen­de no­gen hjem i før­ste om­ba­e­ring.

Vi kan åben­bart godt li­de at se på tv-kon­cep­ter, hvor no­gen skal smi­des hjem. Hvis man så ba­re kun­ne nø­jes med at hol­de det til un­der­hold­nings­bran­chen.

Sy­ven­de sa­e­son får nok hel­ler ik­ke over­be­vist skep­ti­ker­ne, mens de al­le­re­de over­be­vi­ste igen kan hyg­ge sig i en gen­ken­de­lig, tryg si­mi­li­ver­den, hvor ’sa­e­so­nens stør­ste fuck-up’ er en ot­hel­lo­lag­ka­ge, der ik­ke vil mak­ke ret.

Det er da til at over­skue.

Hvis der er no­get, der kan sam­le na­tio­nen, så er det en flot fon­dant

Kan man ik­ke gi­ve fol­ket brød, kan man da i det mind­ste gi­ve dem ka­ge

FO­TO: DR

Det blot 16-åri­ge na­tur­ta­lent Emil blev sa­e­so­nens før­ste mester­ba­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.