Plads til os al­le, tak

Ekstra Bladet - - NEWS -

Jeg er dag­ligt cyk­list på Fre­de­riks­berg og i Kø­ben­havn og sy­nes, der er be­hov for at slå et slag for den go­de, rum­me­li­ge stil på cy­kel­sti­er­ne.

Ja, der er er tra­engsel, og vis­se cyk­li­ster kø­rer vir­ke­lig uli­de­ligt lang­somt – men vi skal al­le sam­men va­e­re her.

Så til jer, der rin­ger ma­nisk og in­si­ste­ren­de med klok­ken, al­le­re­de 20 me­ter før I skal pas­se­re den un­ge mor med ba­by­en bag­på el­ler en mas­se un­ger i lad­cyk­len, for­di hun ba­re skal flyt­te sig NU: Slap af. Vent, til der er et hul, og smut så stil­le og ro­ligt udenom. Må­ske kan I end­da fin­de over­skud­det til at si­ge god­mor­gen el­ler sen­de hen­de et smil.

IN­GEN har så travlt, at det be­ret­ti­ger til den ke­de­li­ge ten­dens, jeg ser hver dag, hvor de hur­ti­ge cyk­li­ster me­ner, al­le vi an­dre skal gø­re plads til de­res ha­s­ar­de­re­de kør­sel og hen­syns­lø­se brug af klok­ken.

God tur der­u­de!

V. Wolf Fre­de­riks­berg Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe (K) ud­ta­ler på tv, at man ik­ke kan af­skaf­fe/ fjer­ne ban­der.

Hr. Pa­pe – for 40 år si­den og i ti­den før fand­tes der ik­ke ban­der i Dan­mark. Der var ik­ke dag­li­ge kni­vover­fald, og der var ik­ke sky­de­ri i de dan­ske by­er i det gro­te­ske om­fang, som det fin­der sted i dag. Dan­sker­ne gik ik­ke med kni­ve el­ler an­dre mord­vå­ben som fast til­be­hør til de­res nor­ma­le på­kla­ed­ning. Der var ik­ke en­gang no­gen, der hav­de ta­enkt på en lov mod, at nor­ma­le for­nuf­tigt ta­en­ken­de bor­ge­re måt­te eje en søl­le lom­mek­niv.

Par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg

Mi­ne bør­ne­børn, min fa­mi­lie, mi­ne ven­ner, mi­ne be­kend­te og al­le mi­ne lands­ma­end skal selv kun­ne kom­me sik­kert hjem fra by­tu­ren

– ven­stre­fløj­en med de ra­di­ka­le i spid­sen – ba­e­rer stør­ste­par­ten af skyl­den, for de helt van­vit­ti­ge lov­løs­he­der, der her­sker i vort land i dag.

De sam­me par­ti­er med de­res uansvar­li­ge top­med­lem­mer har for la­engst stuk­ket ho­ve­d­er­ne i mul­den i er­ken­del­se af, at de har øde­lagt den dan­ske livs­form og le­ve­vis i by­er­ne og på lan­det.

De har travlt med at hen­hol­de sig til uden­land­ske love og reg­le­men­ter, og de går va­el­digt me­get op i Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mi­sion – isa­er ar­ti­kel 8. Den om­hand­ler nem­lig for­bry­der­ne, volds­ma­en­de­ne og al­le de kri­mi­nel­les ret­tig­he­der.

Her kun­ne man­ge, man­ge go­de dan­ske­re sik­kert ta­en­ke sig at op­le­ve et sam­let Chri­sti­ans­borg med stats­mi­ni­ste­ren i front frem­sen­de en for­nuf­tig til­fø­jel­se til Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mi­sion ly­den­de: Hvis dan­ske bor­ge­re ik­ke kan fa­er­des uden­dørs på ga­der, tor­ve, ve­je overalt i lan­det uden at ri­si­ke­re lem­mer­ne el­ler li­vet, vil år­sa­gen til det­te bli­ve fjer­net straks og for evigt.

Mi­ne bør­ne­børn, min fa­mi­lie, mi­ne ven­ner, mi­ne be­kend­te og al­le mi­ne lands­ma­end skal selv kun­ne kom­me sik­kert hjem fra by­tu­ren.

Hvor skal an­svar og reg­ning sen­des til, hvis drab på uskyl­di­ge vil ske?

Er det til Chri­sti­ans­borg? Per Vo­et­mann Gung­dy­vej

Hør­ning

FO­TO: LAS­SE KO­FOD

V. Wolf ef­ter­ly­ser god takt og to­ne på cy­kel­sti­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.