Lad os hja­el­pe vo­res eg­ne først

Ekstra Bladet - - NEWS -

Kvo­te­flygt­nin­ge er jo en ube­kendt stør­rel­se, da man vel ik­ke ved fra hvil­ke geo­gra­fi­ske lan­de de kom­mer fra, men alt­så er ble­vet ud­valgt af FN.

Og så skul­le det va­e­re i or­den, at ta­ge imod dem, me­ner fle­re kom­mu­ner, nu de har tom­me va­e­rel­ser og ka­pa­ci­tet til at fyl­de tom­rum­met op.

Her kan jeg ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke på, at vi har om­kring 6000 hjem­lø­se her i Dan­mark. Var det ik­ke en ide at spør­ge nog­le af de man­ge, som sover på ga­der og i trap­pe­op­gan­ge, om de vil­le flyt­te ind og få de sam­me fa­ci­li­te­ter og vil­kår, som dis­se kvo­te­flygt­nin­ge?

Kom­mu­ner­ne bur­de vi­de, at en min­dre til­strøm­ning hur­tigt kan ven­de sig i dis­se flyg­ti­ge ti­der, hvor in­gen ved hvad der ven­ter i mor­gen.

Jeg tror, at man­ge hjem­lø­se dan­ske­re vil­le bli­ve gla­de for så­dan et til­bud.

Og er det ik­ke me­nin­gen, at vi først og frem­mest ta­ger os af eg­ne bor­ge­re, for der­na­est at hja­el­pe frem­me­de – som i rigt mål ik­ke kan el­ler vil le­ve sig ind i den dan­ske hver­dag ? Ta­enk, hvad vi dag­ligt ser nu, hvor det er ble­vet så­dan, at man na­e­sten ik­ke tør gå ud, når det er ble­vet mørkt.

I for­vej­en po­ster vi hvert år mas­ser af mil­li­o­ner i di­ver­se kor­rup­te sta­ter, hvis le­de­re fyl­der pen­ge­ne i eg­ne lom­me.

500 kvo­te­flygt­nin­ge ly­der ik­ke af me­get. Men der føl­ger vel fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger med, og Dan­mark er kun en lil­le prik på ver­dens­kor­tet.

Sig nej tak, ind­til vi har styr på de ele­men­ter, som ska­ber ufred.

Ved FN, hvad det er de gør? Det er jo ik­ke fi­ske­kvo­ter, der bli­ver til­delt.

Re­a­li­sten – ik­ke ra­ci­sten, der skrev det­te.

J. Hart­mann

Gl. Hol­me­gårds­vej 7 Hil­le­rød

FO­TO: KATINKA HUSTAD

J. Hart­mann me­ner, at de man­ge hjem­lø­se dan­ske­re skal hja­el­pes til at få tag over ho­ve­d­et, in­den vi ta­ger imod kvo­te­flygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.