Trist ga­elds-spiral

Ekstra Bladet - - NEWS -

Man­ge men­ne­sker er hav­net i en ne­ga­tiv ga­elds-spiral, for­di de har op­ta­get kvik­lån.

Kvik­lån kan hos vis­se lå­neud­by­de­re fås, selv­om lån­ta­ger er re­gi­stre­ret i RKI.

Of­te er op­ta­gel­sen af kvik­lån kun en lap­pe­løs­ning, der fo­re­ta­ges for at be­ta­le af på an­den ga­eld og of­te på fle­re lån. Nog­le af lån­ta­ger­ne er sy­ge og han­di­kap­pe­de bor­ge­re, som har stif­tet en stu­di­e­ga­eld på en kvart mil­li­on kro­ner el­ler der­over, som de ik­ke er i stand til at be­ta­le til­ba­ge til sta­ten, for­di de ik­ke er i ar­bej­de på grund af de­res syg­dom el­ler han­di­kap.

I ste­det op­ta­ger de kvik­lån for at be­ta­le af på stu­di­e­ga­el­den og en­der der­med i en ne­ga­tiv ga­elds-spiral. Der­for bør der op­ret­tes et na­tio­nalt ga­elds­re­gi­ster, så lå­neud­by­der­ne kan se, hvor høj en ga­eld, lån­ta­ger­ne har, og der­ved na­eg­te bor­ge­re med høj ga­eld at få et kvik­lån.

Des­u­den skal der etab­le­res et loft over, hvor me­get hver lån­ta­ger må lå­ne, og hvor man­ge kvik­lån hver lån­ta­ger må ta­ge. Her­u­d­over bør job­cen­tre­ne til­ken­de fle­re sy­ge og han­di­kap­pe­de re­va­li­de­ring, hvor­ved de kan få øko­no­misk hja­elp til at ta­ge en ud­dan­nel­se og til be­ta­ling af un­der­vis­nings­mid­ler i ste­det for at hav­ne i en ga­elds­fa­el­de på grund af stu­di­elån og kvik­lån. Al­ter­na­tivt bør sta­ten ef­ter­gi­ve stu­di­e­ga­el­den hos sy­ge og han­di­kap­pe­de bor­ge­re, som ik­ke er i ar­bej­de. Det har sta­ten råd til. Re­gi­na Hil­lerup Vej­le­brovej 146

Is­høj

FO­TO: JOACHIM ADRI­AN

Re­gi­na Hil­lerup slår til lyd for at aen­dre reg­ler­ne for kvik­lån.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.