I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NEWS -

at det er for­stem­men­de, at vi lyt­te­re mi­ster to så emi­nen­te ra­dio­sta­tio­ner som P6 Be­at og P8 Ja­zz på grund af be­spa­rel­ser­ne i DR. Dan­mark bli­ver fat­ti­ge­re uden dis­se to kul­tu­rel­le ra­dio-fyrtår­ne.

A. Skram Kø­ben­havn

at det er skam­me­ligt, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne ag­ter at smadre end­nu et af by­ens grøn­ne ån­de­hul­ler –det fre­de­de om­rå­de Stej­le­plad­sen mel­lem Fi­sker­hav­nen og Tip­pen i Syd­hav­nen – ved at byg­ge nye, dy­re bo­li­ger.

A. Chri­sten­sen Kø­ben­havn V

at føl­ge den sven­ske re­ge­rings­dan­nel­se er som at føl­ge en flok første­klas­ses ele­ver i fa­erd med de­res før­ste reg­ne­styk­ker. De bor­ger­li­ge al­li­an­ce-par­ti­er har 143 man­da­ter, de rø­de 144 og Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 62. De bor­ger­li­ge par­ti­er vil ik­ke sam­ar­bej­de end­si­ge ta­le med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Al­li­ge­vel me­ner de, at de vil kun­ne ta­el­le til 175 uden at ind­dra­ge de tre rø­de par­ti­er! De bor­ger­li­ge par­ti­er har på grund af de­res had til Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sat sig selv en op­ga­ve, der sva­rer til at fin­de cirk­lens kva­dra­tur. Det kan al­drig lø­ses! En­ten må de bor­ger­li­ge ta­le med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, el­ler og­så får Sve­ri­ge for tid og evig­hed en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring. Og det vil va­e­re en ulyk­ke for Sve­ri­ge.

Kenneth Kri­sten­sen Berth MF, EU-ord­fø­rer (DF)

at der, så vidt jeg ved, er ind­ført for­bud mod til­da­ek­ning af an­sig­tet. Jeg har ef­ter­føl­gen­de set i tv, at en flok ban­de­med­lem­mer sad i den­ne mun­de­ring, da 11 ban­de­med­lem­mer var til af­hø­ring om sku­depi­so­der­ne i Kø­ben­havn. Hvor­for lod po­li­ti­et dis­se for­la­de ste­det uden at an­hol­de dem for ulov­lig til­da­ek­ning?

Poul Erik Sko­v­gaard Op­strup

Ski­ve

at hvor­dan kan be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) på­stå, at dag­pen­ge­ne er for­bed­ret? Hvor­dan er det en for­bed­ring at ha­ve hal­ve­ret sat­sen to gan­ge? Tro­els – har du tabt din hjer­ne i pis­pot­ten og der­ef­ter druk­ket af den?

To­mas Oszlar Nyholms Al­le 2A Rø­d­ov­re Tyr­ki­ets praesident Er­do­gan er på of­fi­ci­elt be­søg i Tys­kland i dis­se da­ge. Iføl­ge avisen Die Welt del­ta­ger Er­do­gan un­der sit be­søg i ind­vi­el­sen af lan­dets nye – nu Eu­ro­pas stør­ste – moské, hvil­ket gi­ver end­nu et bi­drag til at tyr­ke­re i Eu­ro­pa, op­fat­ter ham som de­res ene­ste le­der.

Det kan un­dre, at så­vel EU som de en­kel­te lan­de i Eu­ro­pa be­hand­ler den­ne des­pot med stør­ste respekt og un­der­da­nig­hed. La­der han fø­re sig frem, som det var det i Eu­ro­pa, han var ene­her­sker. Det er de­pri­me­ren­de

Na­e­sten na­e­sten to tred­je­de­le af de tyr­ki­ske va­el­ge­re i Tys­kland, stem­te på Er­do­gan ved den se­ne­ste tyr­ki­ske af­stem­ning. Man­ge har dob­belt stem­me­ret og bru­ger den: Alt­så på den ene si­de ny­der man godt af de­mo­kra­tiets frie ret­tig­he­der, på den an­den kan man på­berå­be sig dik­ta­tu­rets for­de­le.

Ene­ste trøst er, at mand­fol­ket i Det Hvi­de Hus al­le­re­de har va­e­ret i stand til, at sa­et­te man­den på plads, øko­no­misk så­vel som ide­o­lo­gisk. En be­drift, hans for­ga­en­ger, al­drig hav­de va­e­ret i stand til.

Jør­gen B. Han­sen Byg­marks­vej 22 Hels­in­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.