Da­ek­ket op til tagselv­bord

Ekstra Bladet - - NEWS -

Lars Løk­ke, Sø­ren Pa­pe og An­ders Samu­el­sen har la­det ban­ker­ne va­el­ge frit va­el­ge mel­lem a la car­te- kor­tet skat­te­ly og tag selv bor­det hvid­vask.

Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce har la­det grå­dig­he­den rå­de.

Uden at stop­pe kri­mi­nel­le hand­lin­ger.

De har ud­hu­let skat og po­li­ti med nedska­e­rin­ger, de myn­dig­he­der som skul­le kom­me ef­ter svind­ler­ne.

Men husk, vi ik­ke må mob­be ban­ker­ne, dis­se pa­e­ne men­ne­sker med ord­ner, kors bånd og stjer­ner på, selv­om de vi­ser sig som ban­dit­ter i ha­bit­ter.

Mob­be dem, det må man ik­ke. Dob­belt­mora­len dri­ver ned af va­eg­gen hos de tre bor­ge­li­ge par­ti­er.

De jag­ter hver en fe­mø­re, sam­fun­dets sva­ge har få­et får me­get, mens top­pen kan sny­de og bed­ra­ge for astro­no­mi­ske mil­li­ard be­løb.

Dan­mark tra­en­ger til, at der kom­mer en ny ret­ning. En re­ge­ring, hvor der ta­ges et op­gør med grå­dig­he­den i fi­nans­sek­to­ren og de­res ar­ro­gan­te op­fat­tel­se af al­min­de­lig god moral, etik og ret­fa­er­dig­hed.

Løk­ke & co. be­sid­der helt klart ik­ke dis­se ev­ner til at få re­gu­le­ret ban­dit­ter i ha­bit­ter.

Der­for er det på ti­de, at gi­ve dem en str. 45 med far­vel og tak !

Per Mor­ten­sen Eskeb­jerg­gård 50

Må­løv

FO­TO: MADS NIS­SEN

Ban­ker­ne fik ser­ve­ret et tagselv­bord af dis­se tre her­rer (der her er ved at ord­ne udsmyk­nin­gen un­der Fol­ke­mø­det), me­ner Per Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.