LUK CHRI­STI­ANS­BORG OG KOM UD I LAN­DET

Ekstra Bladet - - DE LYSERØDE MURERE - An­svars­ha­ven­de mail: po­ma@eb.dk

Lars Løk­ke el­ler Met­te Fre­de­rik­sen får re­ge­rings­ansva­ret. Min på­stand er, at de er eni­ge om 95 pro­cent. Og mon ik­ke de har det på sam­me må­de? De vil beg­ge va­e­re stats­mi­ni­ster for na­e­sten en­hver

grad for at op­pris, og der­for le­f­ler de beg­ge i den nå Tul­les gun­st.

FOR os uden for Chri­sti­ans­borg hand­ler et valg ik­ke om bog­sta­ver. Det hand­ler om, hvem der for­står vir­ke­lig­he­den bedst. Der­for: Lad os få tre må­ne­ders valg­kamp, så vi igen kan ma­er­ke og fø­le vo­re po­li­ti­ke­re. Og lad os få nog­le kla­re mel­din­ger og løf­ter. Og vi gi­der ik­ke hø­re dums­mar­te og po­puli­sti­ske mel­din­ger om ind­van­dre­re og flygt­nin­ge.

VI har styr på ind­van­drin­gen, som er den la­ve­ste i åre­vis. Sam­ti­dig er der al­le­re­de fuldt fo­kus på at få in­te­gra­tio­nen til at fun­ge­re. Kra­ve­ne er ble­vet ska­er­pet til at la­e­re dansk og ta­ge et job. Al­le de po­puli­sti­ske til­tag om hånd­tryk og bur­ka­er er li­ge­gyl­di­ge. LAD os fo­ku­se­re på det, der vir­ke­lig be­ty­der no­get for de fle­ste af os. Hvor­dan får vi for­bed­ret vo­re børns un­der­vis­ning og sik­ret al­le den nød­ven­di­ge ef­ter­ud­dan­nel­se, så vi kan bli­ve ved med at føl­ge med? Og hvad med sund­heds­sy­ste­met? Hvor­dan

sy­geple­bli­ver det end­nu me­re ef­fek­tivt, uden at jer­sker og la­e­ger sli­des ned til un­der tra­esko­e­ne? Og nu da be­ska­ef­ti­gel­sen er i top, hvor­dan sik­rer vi så, at ar­bejds­mar­ke­det er rum­me­ligt nok til neds­lid­te, sva­ge­li­ge og folk med ondt i psy­ken, så de og­så kan op­le­ve gla­e­den ved at ar­bej­de.

PÅ Ek­stra Bla­det har vi ta­get kon­se­kven­sen. Vi har ned­lagt vo­res po­li­ti­ske re­dak­tion i tra­di­tio­nel for­stand og vendt blik­ket ud i lan­det. De fi­re jour­na­li­ster, ud af syv, der er til­ba­ge på Chri­sti­ans­borg skal ik­ke føl­ge po­li­ti­ker­nes dags­or­den, men sa­et­te de­res egen. De skal gra­ve i frås, in­kom­pe­ten­ce og mang­len­de vi­sio­ner for frem­ti­den.

HVAD med at po­li­ti­ker­ne fulg­te vo­res ek­sem­pel og tog ud i vir­ke­lig­he­den?

FO­TO: JENS DRESLING

Tag dog ud i vir­ke­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.