Tror ik­ke på dansk me­tal på den hår­de østrig­ske VM-ru­te med mål i Innsbruck

Ekstra Bladet - - SPORT .VM-CYKLING -

INNSBRUCK (Ek­stra Bla­det): – Det er nok mest re­a­li­stisk, at der kun er to dan­ske ryt­te­re, der gen­nem­fø­rer.

Så hård er vur­de­rin­gen fra Ek­stra Bla­dets cy­kel­kom­men­ta­tor, Mi­cha­el Ras­mus­sen, for­ud for da­gens VM i linje­løb, hvor Dan­mark el­lers stil­ler med ot­te mand for før­ste gang si­den 2004.

– Jeg tror ik­ke, at dan­sker­ne kom­mer til at kø­re med om me­dal­jer.

– Jeg tror gan­ske en­kelt, at ru­ten er for hård. Der er rig­tig man­ge dyg­ti­ge folk fra de an­dre lan­de, så jeg kan ik­ke rig­tig se, hvem det skul­le va­e­re.

– Jakob Fuglsang er jo kap­ta­jn, men jeg kan ik­ke li­ge se, at han skul­le be­gyn­de at kø­re fra Alap­hi­lip­pe, Val­ver­de el­ler Kwi­at­kowski på den ru­te. El­ler Ya­tes-brød­re­ne for den sags skyld.

Den sid­ste stig­ning er for stejl. Der vil Jakob kom­me til kort, når der bli­ver ryk­ket

Den dan­ske land­stra­e­ner, An­ders Lund, har meldt klart ud, at de dan­ske ryt­te­re kø­rer for Jakob Fuglsang i de østrig­ske al­per, men Mi­cha­el Ras­mus­sen tviv­ler på, at Asta­na-ryt­te­rens form er, hvor den skal va­e­re.

– Jakob har jo dår­ligt nok kørt cy­kel­løb si­den Tour de Fran­ce, så der er ik­ke rig­tig no­get, der in­di­ke­rer, at han er i rig­tig god form.

– Det kan godt ske, at han er det, men der er in­gen in­di­ka­tio­ner på, at han skal ta­el­les med som me­dal­je­fa­vo­rit, si­ger Mi­cha­el Ras­mus­sen.

Hel­ve­des­stig­ning for hård

VM-ru­ten går fra Kuf­ste­in til Innsbruck, hvor der er mål. In­den da skal ryt­ter­ne over den stej­le Gna­denwald-stig­ning, før en rund­stra­ek­ning på 26 ki­lo­me­ter med den min­dre stej­le Igls-stig­ning skal til­ba­gela­eg­ges syv gan­ge.

Det er dog den bruta­le Gra­mart­bo­den-stig­ning – og­så kal­det hel­ve­des­stig­nin­gen – der kom­mer til at skil­le få­re­ne fra buk­ke­ne til sidst.

– Den sid­ste stig­ning er for stejl.

– Der vil Jakob kom­me til kort, når der bli­ver ryk­ket, si­ger Mi­cha­el Ras­mus­sen, der hel­ler ik­ke har den sto­re fi­dus til Jakob Fuglsangs af­slut­ning, hvis han mod for­vent­ning skul­le kom­me med til mål blandt de før­ste.

– Selv­om Jakob skul­le kom­me hjem i en grup­pe med fem mand, så er der go­de chan­cer for, at han slut­ter som num­mer fem.

Ud­ta­gel­se un­drer

Dan­mark har som na­evnt fuldt hold med for før­ste gang si­den 2004 tak­ket va­e­re en for­nem pla­ce­ring på ver­dens­rang­li­sten.

Ud­over Asta­na-trio­en med Fuglsang, Val­gren og Jes­per Han­sen be­står hol­det af VM­ru­ti­ne­re­de Mat­ti Bres­chel, Nik­las Eg, Mads Würtz Sch­midt, ama­tø­ren Emil Vinje­bo og Kas­per As­gre­en, der var med til at vin­de VMhold­løb med Qu­i­ck-Step Flo­ors sid­ste søn­dag.

Isa­er en ryt­ter glim­rer ved sit fra­va­er.

– Jeg un­drer mig over, at Sø­ren Kragh ik­ke er med. Han har før vist, at han kan kø­re sta­er­kt op ad bak­ke. Han kør­te et rig­tig sta­er­kt VM sid­ste år (Sø­ren Kragh An­der­sen blev num­mer 12 ved VM i Ber­gen, red.), og man må da for­mode, at man­den er i form, si­den han bli­ver valgt til at kø­re VM i en­kelt­start, si­ger Mi­cha­el Ras­mus­sen med hen­vis­ning til ons­da­gens en­kelt­start, hvor Sø­ren Kragh An­der­sen kør­te 18. bed­ste tid.

Sø­ren Kragh An­der­sen har selv meldt fra til linje­lø­bet, for­di han vil­le kon­cen­tre­re sig om en­kelt­star­ten og få en pau­se in­den den sid­ste del af sa­e­so­nen.

En Bo Ham­bur­ger

Team Sunweb-ryt­te­ren var og­så med til at kø­re sit hold til sølv ved hold­lø­bet sid­ste søn­dag, men det bur­de ik­ke

Bjerg­ta­gen­deDan­mark stil­ler med ot­te mand for før­ste gang2004. si­den VM i Jakob Fuglsang er kap­ta­jn. Men Mi­cha­el Val­gren har frie tøj­ler, hvis mu­lig­he­den by­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.