Fuglsang: Ru­ten lig­ger godt til mig

Ekstra Bladet - - SPORT .VM-CYKLING -

INNSBRUCK (Ek­stra Bla­det): Det er na­ep­pe en for­na­er­mel­se at kon­sta­te­re, at Jakob Fuglsang hav­de et skuf­fen­de Tour de Fran­ce, hvor Asta­na-kap­ta­j­nen hav­de po­di­et som målsa­et­ning.

Dan­ske­ren hav­de dog vold­somt sva­ert ved at føl­ge med fa­vo­rit­ter­ne, når tem­po­et blev skru­et i vej­ret på de mest bar­ske stig­nin­ger, og i sid­ste en­de måt­te Fuglsang nø­jes med en sam­let 12. plads. Na­e­sten 20 mi­nut­ter ef­ter vin­de­ren Ge­raint Tho­mas, og godt 17 mi­nut­ter ef­ter Chris Froo­me på tred­je­plad­sen.

Vu­el­ta a Es­paña blev ef­ter­føl­gen­de kørt uden Jakob Fuglsang, og der­for er det sva­ert at vur­de­re, hvor­dan løbs­for­men har det, in­den der skal for­de­les VM-me­dal­jer i Innsbruck

– Det ved jeg ik­ke. Jeg sy­nes, jeg har tra­e­net godt, men det er et styk­ke tid si­den, jeg rig­tig har kørt cy­kel­løb, og det er sva­ert at si­ge i for­hold til dem, der har kørt Vu­el­ta­en. Men jeg sy­nes, jeg har for­be­redt mig så godt, som jeg kun­ne. Og jeg fø­ler, jeg er der, hvor jeg skal va­e­re, lød det fra Jakob Fuglsang kort før en tra­e­ning i de østrig­ske al­per.

Vil hel­le­re slut­te opad

Seks af de ot­te dan­ske ryt­te­re skal kon­cen­tre­re sig om at kø­re for den dan­ske kap­ta­jn. Kun Mi­cha­el Val­gren får no­get, der min­der om frit lej­de til at sø­ge sin egen chan­ce på de vold­som­me stig­nin­ger frem mod mål­stre­gen i Innsbruck.

Fuglsang er da hel­ler ik­ke skra­emt over den hi­sto­risk hår­de VM-ru­te trods Mi­cha­el Ras­mus­sens dy­stre for­ud­si­gel­ser.

– Umid­del­bart lig­ger ru­ten godt til mig. Selv­føl­ge­lig er det bed­re, hvis nu der hav­de va­e­ret mål opad, men vi får se. Det er ik­ke en ru­te, der skra­em­mer mig. Men det kom­mer og­så me­get an på, hvor­dan lø­bet bli­ver kørt, si­ger han.

– Det er ik­ke en ru­te, der skra­em­mer mig, si­ger Jakob Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.