Ste­i­ner: Ro­main har gjort det godt for os i sva­e­re ti­der

Ekstra Bladet - - SPORT FORMEL 1 -

Team­e­jer Ge­ne Haas og team­chef Günt­her Ste­i­ner be­slut­te­de sig for at for­la­en­ge beg­ge Haas-kø­re­re, for­di sta­bi­li­tet er bedst for det un­ge team.

Hvor Ke­vin Magnus­sens nye kon­trakt gav sig selv, be­kym­re­de Ro­main Grosje­ans form­kri­se og man­ge uheld imid­ler­tid. Hvil­ket un­der­stre­ges af, at fransk­man­den har få­et et år min­dre end sin dan­ske kol­le­ga.

– Mit job er at se på, hvil­ke kø­re­re som er le­di­ge, og hvad de vil­le kun­ne gø­re bed­re. Vi er nødt til at ta­en­ke nø­je over, hvad vi gør, for det er en stor be­slut­ning. Vi tø­ve­de ik­ke, men vi så os om­kring. Her­ef­ter var den bed­ste be­slut­ning at be­hol­de Ro­main, for­kla­re­de Günt­her Ste­i­ner ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen.

Be­løn­ner loy­a­li­tet

På det ame­ri­kan­ske team be­løn­ner man loy­a­li­tet me­re end an­dre ste­der i pad­do­ck­en.

– Jeg sy­nes, Ro­main har gjort det godt for os i sva­e­re ti­der. Så du gi­ver ham lidt me­re tid, hvis han be­går fejl. Du kan ik­ke dra­ge for­ha­ste­de kon­klu­sio­ner. Vi gav ham tid, han le­ve­re­de, og der­for skrev vi med ham igen.

In­teres­sen fra kø­re­re bå­de i, om­kring og uden for For­mel 1 har det el­lers ik­ke skor­tet på.

– Jeg kun­ne forta­el­le, hvem der IK­KE har rin­get, for den li­ste er kor­te­re. Man­ge kø­re­re, man­ge folk rin­ge­de for at hø­re, hvad der fo­re­gik, hvad de skul­le gø­re, de­res agen­ter og så vi­de­re. Man­ge bad om et job. Hvem har ik­ke lyst til at va­e­re i F1? I øje­blik­ket er vi ik­ke no­get dår­ligt team, kon­sta­te­rer Ste­i­ner.

Men le­del­sen fandt ik­ke bed­re al­ter­na­ti­ver el­ler faldt for fri­stel­sen til at ta­ge en be­ta­lings­kø­rer.

– Hver gang, du brin­ger en ny ind, skal han va­e­re me­get bed­re. Vi be­slut­te­de, at det var bedst for tea­met at be­hol­de, hvad vi hav­de, si­ger Ste­i­ner.

hut

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

– Vi gav ham tid, han le­ve­re­de, og der­for skrev vi med ham igen, forta­el­ler Günt­her Ste­i­ner om Ro­main Grosje­ans kon­trakt­for­la­en­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.