LANGTIDSHOLDBAR

Ekstra Bladet - - SPORT FORMEL 1 -

al­le pi­le pe­ge­de mod en for­la­en­gel­se UAN­SET OM af sam­ar­bej­det mel­lem Ke­vin Magnus­sen og hans ar­bejds­gi­ver Haas, så var det al­li­ge­vel en let­tel­se for un­der­teg­ne­de, da par­ter­ne for ny­lig en­de­lig of­fent­lig­gjor­de kon­trakt­for­la­en­gel­sen.

Vi ved nu, at Ke­vin har få­et en kon­trakt med nye be­tin­gel­ser i for­hold til den gam­le, som blot gjaldt til og med 2019, og det er gan­ske vel­fortjent, sy­nes jeg.

Ke­vins start på 2018-sa­e­so­nen var fa­eno­me­nal, og han ud­ra­de­re­de team­kam­me­rat Ro­main Grosje­an, som dog na­er­mest ud­ra­de­re­de sig selv med af­kørs­ler og smadre­de ra­ce­re. Men Magnus­sen fik sat rig­tig man­ge VM-po­int ind på kon­to­en, og det fak­tum har sik­ret ham de na­e­ste år frem.

At K-Mag nu har en to­årig kon­trakt plus en op­tion på for­la­en­gel­se i bag­lom­men, det må va­e­re en dej­lig fø­lel­se for ham.

Husk på at vi her har at gø­re med det ’bra­end­te barn’, som gen­nem sin storm­ful­de For­mel 1-kar­ri­e­re er ble­vet svig­tet først af McLaren og der­ef­ter af Re­nault. Beg­ge teams vi­ste hvil­ken rå­d­den sport, vi til ti­der har med at gø­re.

Ke­vin ind i 2014, og vi hu­sker MCLAREN TOG al­le hvor­dan Dan­mark gik amok i ekst­a­se, da den un­ge Roskil­de­d­reng stod på po­di­et i hans F1-de­but, og vi vid­ste al­le, at her var en kom­men­de F1-stjer­ne net­op født.

Klo­ge­re skul­le vi bli­ve – da in­ter­ne magt­kam­pe på bo­ne­de gul­ve på di­rek­tions­gan­gen hos McLaren – og man­gel­fuldt ma­na­ge­ment hos dan­ske­ren gjor­de at Dan­mark ved ud­gan­gen af året, plud­se­lig in­gen For­mel-1 kø­rer hav­de.

I 2016 blev Magnus­sens kar­ri­e­re genop­li­vet hos Re­nault, da sponsor og in­ve­stor Best­sel­ler gik ind og be­tal­te for sa­e­so­nen med et sponsorat til tea­met.

Team­kam­me­rat og F1-de­butant Joy­lon Pal­mer skul­le knu­ses for at kom­me til­ba­ge på spo­ret, men vir­ke­lig­he­den blev en no­get an­den.

Tea­met til­bød mod slut­nin­gen af sa­e­so­nen at for­la­en­ge med Magnus­sen, men kun for et en­kelt år, og det tak­ke­de dan­ske­ren nej til. Den slags gør man ik­ke ustraf­fet mod ar­ro­gan­te fransk­ma­end, og re­sten af sa­e­so­nen blev Ke­vins si­de af ga­ra­gen slet ik­ke til­delt sam­me at­ten­tion som Pal­mers.

Eng­la­en­de­ren hav­de i dy­re dom­me købt sig en for­la­en­gel­se, og for tea­met gjaldt det om, at han der­for skul­le kla­re sig bedst i de re­ste­ren­de løb, og Magnus­sens kar­ri­e­re blev igen kørt i sa­enk.

sor­test ud for Ke­vin Magnus­sen DA DET SÅ og hans For­mel 1-frem­tid, så vi­ste det sig, at kna­eg­ten na­er­mest helt på egen hånd hav­de talt Haas var­me på at hy­re ham til 2017sa­e­so­nen.

Og det vel og ma­er­ke som en løn­net kø­rer helt uden be­tin­gel­se af med­brag­te sponsora­ter.

For­lø­bet hos Haas be­gynd­te ik­ke alt for op­ti­malt, og Ro­main Grosje­an vi­ste sig at va­e­re no­get af en hård ny­ser at bi­de ske­er med.

Men ef­ter et lidt lun­kent 2017, så ved vi jo at bøt­ten er vendt i år, og det har stil­let Magnus­sen i den bed­ste si­tu­a­tion, han no­gen­sin­de har va­e­ret i.

Hvis vi skal vur­de­re den in­ter­ne sta­tus mel­lem kø­rer­ne på ba­sis af de­res nu of­fent­lig­gjor­te kon­trak­ter, så må man vel med ret­te kun­ne på­stå, at Ke­vin Magnus­sen er tea­mets før­ste­pri­o­ri­tet, idet Grosje­an blot har få­et en for­la­en­gel­se på et år.

For­mel 1 er i den grad en sport, hvor ho­ve­d­et og psy­ken hos kø­re­ren skal va­e­re i ba­lan­ce for, at tin­ge­ne fla­sker sig.

Uden at for­na­er­me no­gen så sy­nes jeg, at kun­ne få øje på – at Ke­vin Magnus­sen til trods for sin cool fa­con udadtil – al­li­ge­vel er en kø­rer for hvem in­tern ro be­ty­der en hel del, når der skal pra­este­res på ba­nen.

Vi har set i år, at jo me­re tin­ge­ne går i koks for Grosje­an, jo bed­re kø­rer K-Mag, og det om­vend­te gør sig og­så ga­el­den­de.

Det har vi set de se­ne­ste to-tre grand­prixer, hvor Grosje­an har gen­fun­det for­men.

Jeg hå­ber og tror at Haas-af­ta­len med for­la­en­gel­se og en ret stor løn­for­hø­jel­se er det men­tale skul­der­klap, Ke­vin har brug for

og tror at Haas-af­ta­len med for­la­en­gel­se JEG HÅ­BER og en ret stor løn­for­hø­jel­se, er det men­tale skul­der­klap, Ke­vin har brug for, når stor­for­men fra tid­li­ge­re i år skal fin­des frem igen.

Det ser ik­ke ud til at de sto­re hold som Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Red Bull de kom­men­de år får brug for kø­re­re, så Magnus­sen kun­ne kom­me i be­tragt­ning der.

Men jeg sy­nes at K-Mag, hans bag­land og re­sten af Dan­mark kan va­e­re stol­te af at ha­ve en godt be­talt For­mel 1-kø­rer hos et hold, som ka­em­per med om det VM, som ud­spil­ler sig li­ge un­der top­stri­den.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Ke­vin Magnus­sen fik i star­ten af VM-sa­e­so­nen sat rig­tig man­ge VM-po­int ind på kon­to­en, og det er det, der har sik­ret ham de na­e­ste år frem, me­ner Ja­son Watt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.