KLOPP HAV­DE SET

Ekstra Bladet - - SPORT BUNDESLIGA - GISLE THOR­SEN gisle@eb.dk

Da Jür­gen Klopp i for­å­ret 2015 be­kendt­gjor­de sit stop i Dort­mund, var der én ting, der sa­er­ligt ae­r­gre­de den ka­ris­ma­ti­ske Dort­mund­helt: At han ik­ke fik mu­lig­hed for at få fin­gre­ne i di­a­man­ter­ne fra klub­bens gyld­ne år­gang ’98.

– Der kom­mer nog­le helt fan­ta­sti­ske dren­ge, og jeg kun­ne tu­de over, at jeg ik­ke får lov at tra­e­ne dem, sag­de den nu­va­e­ren­de Li­ver­pool­ma­na­ger på en gan­ske fø­lel­ses­la­det pres­se­kon­fe­ren­ce.

Den­gang i Dort­mund tal­te man om en gyl­den kvar­tet af 98’ere. La­engst frem­me den­gang var Chri­sti­an Puli­sic og Fe­lix Pas­sla­ck, bag dem var Dze­nis Bur­nic og en ung dan­sker: Ja­cob Bruun Lar­sen.

På det tids­punkt hav­de han ba­re va­e­ret i den ty­ske stor­klub i nog­le må­ne­der, men hi­sto­ri­er­ne om den un­ge dan­skers ev­ner hav­de alt­så og­så nå­et Kl­op­ps tra­e­n­er­kon­tor.

Den sto­re pro­fil

Borus­sia Dort­mund hav­de ka­em­pet hårdt for at få den of­fen­si­ve pro­fil fra Lyng­by. Som 15-årig kun­ne Ja­cob Bruun Lar­sen va­el­ge mel­lem ad­skil­li­ge sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber og var på en rund­t­ur i Eu­ro­pa.

Han var i PSV Eind­ho­ven, i Li­ver­pool og i Dort­mund.

Da han hav­de tra­e­net med før­ste gang med i den ty­ske klub, gik an­fø­re­ren for U17hol­det, Mo­ha­med El-Bou­a­zza­ti, hen til tra­e­ner Han­nes Wolf og sag­de, at ham dan­ske­ren skul­le de skri­ve kon­trakt med.

Det gjor­de klub­ben fra Ruhr, der til gen­ga­eld send­te et par mio. kr. i Lyng­bys klubkas­se.

Fra start føl­te Ja­cob Bruun Lar­sen, at Dort­mund vir­ke­lig vil­le ham, og det har vist sig at va­e­re et li­ge så godt match som hå­bet.

Han blev tysk me­ster tre gan­ge i lø­bet af to og et halvt år. Én gang med U17-hol­det og to gan­ge med U19-hol­det.

På det se­ne­ste mester­hold var han den sto­re pro­fil og la­ve­de na­er­mest et mål og en as­sist pr. kamp. 20 mål og 13 as­sist nå­e­de han i 17 kam­pe, in­den en tra­et­heds­brud i for­å­ret 2017 sat­te ham ud af spil­let.

På det tids­punkt hav­de han al­le­re­de få­et de­but på første­hol­det – i en po­kal­kamp mod Uni­on Ber­lin i ok­to­ber 2016 – men ska­der pla­ge­de ham i 2017, og ef­ter tra­et­heds­brud­det fulg­te en kna­eska­de.

Fy­ret da­gen ef­ter

I vin­ter tog Ja­cob Bruun Lar­sen syd­på til Bun­des­ligakol­le­ger­ne VfB Stutt­g­art på en le­je­af­ta­le.

Dér var hans ung­dom­stra­e­ner fra Dort­mund, Han­nes Wol­ff, ble­vet tra­e­ner for første­hol­det, og han kun­ne godt bru­ge dan­ske­ren.

Dan­ske­ren star­te­de kort ef­ter sin an­komst i ja­nu­ar in­de mod Schal­ke 04. Kam­pen blev tabt, og Wol­ff blev fy­ret da­gen ef­ter.

Det blev kun til tre ind­hop me­re re­sten af sa­e­so­nen for Ja­cob Bruun Lar­sen, og star­ten på li­vet som se­ni­o­r­spil­ler var hård for ham.

Men hans ae­r­ger­rig­hed hjalp ham igen­nem den hår­de tid.

Han vend­te i som­mer til­ba­ge til Dort­mund, hvor den nye tra­e­ner, Luci­en Fav­re, straks fik godt øje til den eks­plo­si­ve dan­sker, der kan ska­be ra­va­ge på beg­ge kan­ter, men er bedst i ven­stre si­de.

Ja­cob Bruun Lar­sen la­ve­de i au­gust hat­tri­ck i en test­kamp mod Zürich, score­de i lands­hold­pau­sen i sep­tem­ber fi­re gan­ge mod Os­na­brück og åb­ne­de ons­dag af­ten sin Bun­des­liga-må­l­kon­to i sin kun an­den Bun­des­liga-start i den iko­ni­ske gu­le trø­je.

Ros i me­di­er­ne

Den dan­ske U21-lands­holds­spil­ler, der i 2016 var med til OL i Rio, åb­ne­de i det ni­en­de mi­nut fe­sten, da Dort­mund slog Nür­n­berg 7-0 – klub­bens stør­ste hjem­me­sejr i 32 år.

Fra en spids vin­kel og vip­pe­de han ele­gant bol­den for­bi Nür­n­berg-ke­e­per Fa­bi­an Bred­low og kun­ne jub­le over det før­ste af for­hå­bent­lig man­ge Bun­des­liga-mål.

Som 15-årig kun­ne Ja­cob Bruun Lar­sen va­el­ge mel­lem ad­skil­li­ge sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber og var på en rund­t­ur i Eu­ro­pa

På det se­ne­ste mester­hold var han den sto­re pro­fil og la­ve­de na­er­mest et mål og en as­sist pr. kamp

Dort­munds dan­ske num­mer 34 nå­e­de og­så at la­eg­ge op til Marco Reus’ 4-0-scor­ing, in­den han et kvar­ter ført tid blev skif­tet ud.

I Ki­ck­er blev han be­løn­net med den fi­ne ka­rak­ter 2 (på en skal fra 1 til 6), mens lo­ka­le Ruhr Na­chri­ch­ten var end­nu me­re be­gej­stre­de.

Ja­cob Bruun Lar­sen fik 1,5 i ka­rak­ter, og kun Marco Reus score­de hø­je­re (1).

’For knap to uger si­den var han som BVB-start­de­butant me­get nervøs, den­ne gang var han va­e­sent­ligt bed­re med i kam­pen. Et flot mål hjalp ham – ef­ter Puli­si­cs op­la­eg ram­te han plet med et ve­lover­ve­jet lob. Lag­de og­så op til Reus’ 4-0-scor­ing fra kan­ten’, skrev Ruhr Na­chri­ch­ten.

Opla­eg­get til Ja­cob Bruun Lar­sens mål stod ven­nen og den tid­li­ge­re bo­fa­el­le Chri­sti­an Puli­sic i øv­rigt for. En an­den af de 98’ere, som Jür­gen Klopp så ger­ne vil­le ha­ve tra­e­net i Dort­mund.

FO­TO: MAR­TIN MEISSNER

Op­turJa­cob Bruun Lar­sen la­ve­de et va­eld af scor­in­ger og as­sists i sin tid som ung­doms­spil­ler, og for­le­den åb­ne­de han sin Bun­des­liga-må­l­kon­to i sin kun an­den Bun­des­liga-start i den gu­le Dort­mund -trø­je.

FO­TO: MI­CHA­EL SOHN/AP

Tid­li­ge­re Dort­mund-tra­e­ner Jür­gen Klopp hav­de et godt øje til dan­ske Ja­cob Bruun Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.