VI KUN­NE HA­VE TABT 8-0

AL­LAN KUHN var let­tet over, Ho­bro fik be­gra­en­set ska­der­ne mod FCM

Ekstra Bladet - - SPORT SUPERLIGA -

’Det var vold­somt!’ Så­dan na­er­mest råb­te Al­lan Kuhn, da han blev bedt om at sa­et­te ord på sin op­le­vel­se i går ef­ter­mid­dags på MCH Are­na.

Men det var al­li­ge­vel med et smil på la­e­ben, han mød­te pres­sen. For Ho­bro kom fra Her­ning med skin­det på na­e­sen ef­ter en god­kendt an­den halv­leg, der af­va­er­ge­de en re­gu­la­er af­klaps­ning.

– Jeg smi­ler ik­ke, for­di vi tab­te 5-2. Jeg smi­ler, for­di vi na­e­sten fik slet­tet den før­ste halv­leg fra net­hin­den. Det gør, at vi kan fort­sa­et­te med tro på tin­ge­ne. Vi kun­ne ha­ve tabt 7-0 el­ler 8-0, hvis ten­den­sen fra før­ste halv­leg fort­sat­te. Det hav­de ik­ke va­e­ret til at ba­e­re, sag­de Al­lan Kuhn og fort­sat­te.

– I ste­det vandt vi an­den halv­leg 2-1, og selv om det er li­ge­gyl­digt i det sto­re bil­le­de, så har det en enorm be­tyd­ning, at gut­ter­ne vi­ste, de

Der fin­des ik­ke an­dre løs­nin­ger end tra­e­ning, tra­e­ning, tra­e­ning

vil­le dø pau­sen.

Det er der­i­mod na­e­sten ik­ke til at ba­e­re for ch­eftra­e­ne­ren, at Ho­bro, alt ef­ter hvor­dan for sa­ger­ne ef­ter man li­ge ta­el­ler, luk­ke­de tre mål ind på død­bol­de mod FCM. Be­va­res, me­stre­ne er sta­er­ke i den di­sci­plin, men pro­ble­met er, at Ho­bro nu har luk­ket 14 mål ind på stan­dar­der. Det er na­e­sten halv­de­len af Ho­bros 29 ind­kas­se­re­de mål.

– Det gør di­rek­te ondt at ta­le om, sag­de Al­lan Kuhn og be­gra­ve­de an­sig­tet i ha­en­der­ne. Men vi er jo nødt til at for­hol­de os til det. Der fin­des ik­ke an­dre løs­nin­ger end tra­e­ning, tra­e­ning, tra­e­ning. Der er ik­ke no­gen, der er me­re tra­et af de død­bold­sta­ti­stik­ker end jeg, men jeg sy­nes, jeg så løs­nin­ger i vo­res an­den halv­leg, og jeg ta­ger fra Her­ning med ho­ve­d­et højt. Hvis ik­ke jeg skul­le, hvem skul­le så, sag­de Al­lan Kuhn.

Na­e­ste kamp for Ho­bro er na­e­ste søn­dag hjem­me mod FC Nord­s­ja­el­land.

Ka­rak­te­rer

Jes­per Rask ........................

2 Ni­cho­las Got­fred­sen ..........

2 Jes­per Bø­ge .........................

1 Ras­mus Mi­nor .....................

1 Mat­hi­as Haarup .................

2 Dan­ny Ol­sen ........................

1 Mik­kel Pe­der­sen (75) ......... 2 Vi­to Mi­stra­ti-H . .................. 3 Frans Put­ros (80) ............... 2 Se­ba­sti­an Grøn­ning, .......... 2 Juli­an Kri­stof­fer­sen (68) .... 3 (68) Dji­by Fall ................... 2 (75) Mat­hies Skjel­lerup ..... - (80) Coll­ins Ta­nor .............. Gen­nem­snit ..................... 1.9

Tho­mas N. An­der­sen

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Ul­veju­belHo­bro har nu luk­ket 14 mål ind på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Her er det FCM’s Ramus Ni­co­lai­sen der har gjort det til 3-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.