Jan Jen­sen Stor­hed og

Ekstra Bladet - - SPORT DEBAT -

sta­dig ik­ke. FIFA’s HAN FOR­STÅR DET tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jero­me Valcke brug­te mil­li­o­ner af kro­ner på pri­va­te jet­fly, hand­le­de med sortbørs­bil­let­ter ved VM-slut­run­der­ne og til­bød tv-ret­tig­he­der til en lat­ter­lig lav pris for at kun­ne be­va­re sit job.

I den for­gang­ne uge stad­fa­e­ste­de den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, dom­men over Jero­me Valcke på 10 års ude­luk­kel­se fra al fod­bold.

Og det må si­ges at va­e­re bil­ligt slup­pet.

Det spa­en­den­de ved den 75 sider lan­ge af­gø­rel­se fra CAS er, at vi kom­mer helt ta­et på den tan­ke­gang og de hand­lin­ger, der pra­e­ge­de FIFA, mens Sepp Blat­ter var praesident og Jero­me Valcke hans na­er­me­ste me­d­ar­bej­der.

Fransk­man­den Jero­me Valcke har selv ud­talt, at der er den rig­ti­ge ver­den, og så er der FIFA-ver­de­nen. I sidst­na­evn­te ver­den gjor­de Valcke pra­e­cis, hvad der pas­se­de ham. For fod­bol­dens pen­ge.

har fle­re gan­ge va­e­ret EK­STRA BLA­DET i kon­takt med Valcke. Hver gang har han for­kla­ret, at han ik­ke for­står, hvor­for kan skal straf­fes.

Men her kom­mer ek­semp­ler på det, der før­te til hans en­de­li­ge fald.

I ok­to­ber 2015 blev han sus­pen­de­ret i 90 da­ge, og i ja­nu­ar 2016 blev han fy­ret fra FIFA. Be­grun­del­sen var blandt an­det, at han imod al­le reg­ler hav­de hand­let med VM-bil­let­ter i 2006, 2010 og 2014.

Ek­stra Bla­det har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan Valcke be­trag­te­de bil­let­hand­len som sin pen­sions­op­spa­ring.

Et an­den år­sag til hans fald er, at FIFA fra 2010 til 2015 bra­end­te 75 mil­li­o­ner kro­ner af på pri­va­te jet­fly. Valcke var selv stor­for­bru­ger, og CAS har ha­ef­tet sig ved spe­ci­elt fi­re til­fa­el­de, hvor hver­ken sik­ker­hed el­ler øko­no­mi kun­ne for­sva­re, at han rej­ste i pri­vat jet­fly med sin fa­mi­lie på FIFA’s reg­ning.

I 2015 fløj Valcke til St. Pe­ters­borg i Rusland til VM-lod­tra­ek­ning. Med i fly­et var hans ko­ne, dat­ter, to søn­ner og bør­ne­nes bar­nepi­ge. Tu­ren ko­ste­de FIFA en halv mil­li­on kro­ner, og der løb en ek­stra­reg­ning på, for­di Valck­es søn, Se­ba­stien, først skul­le fly­ves fra Bra­si­li­en til Zürich, hvor jet­fly­et af­gik fra.

I sep­tem­ber 2012 fløj Valcke til In­di­en og Taj Ma­hal med sin ko­ne og en af par­rets søn­ner.

I sep­tem­ber 2013 fløj han til Do­ha i Qa­tar for at mø­de emi­ren.

I juli 2012 fløj han fra Lon­don til Man­che­ster med søn­nen, Se­ba­stien.

Til sit for­svar har Valcke for­kla­ret, at han i for­bin­del­se med tu­ren til St. Pe­ters­borg, hav­de lyt­tet til et råd fra sin chef, Sepp Blat­ter.

Ek­stra Bla­det har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan Valcke be­trag­te­de bil­let­hand­len som sin pen­sions­op­spa­ring

hav­de an­be­fa­let FIFA-PRA­ESI­DEN­TEN ik­ke at be­nyt­te ru­te­fly, for­di Valcke kun­ne ri­si­ke­re at bli­ve ar­re­ste­ret. På det tids­punkt var po­li­ti­et i Schweiz og FBI i USA be­gyndt at ryd­de op i FIFA’s be­skid­te ver­den.

En an­den år­sag til, at CAS hol­der fast i straf­fen på 10 år skyl­des en lo­kums­af­ta­le, som Valcke for­søg­te at la­ve i 2011 med en an­den svind­ler, den tid­li­ge­re vi­ce­pra­esi­dent i FIFA, Ja­ck War­ner fra Tri­ni­dad.

I 2011 var der gjort klar til pra­esi­dentvalg i FIFA. Blat­ter var ble­vet ud­for­dret af Mo­ha­med Bin Ham­mam fra Qa­tar, og Valcke var klar over, at hans da­ge var tal­te, hvis Ham­mam vandt val­get.

Ja­ck War­ner hav­de som praesident for Det Ca­ri­bi­ske og Nor­da­me­ri­kan­ske Fod­bold­for­bund kon­trol over rig­tig man­ge stem­mer ved FIFA-val­get, og han har al­drig sagt nej til en skil­ling.

at War­ner kun­ne VALCKE TIL­BØD, kø­be me­di­e­ret­tig­he­der til VM i 2018 og 2022 for en mil­li­on dol­lar. Det selv om der al­le­re­de lå et bud på bor­det på fi­re mil­li­o­ner dol­lar.

Hand­len blev dog ik­ke til no­get. Bin Ham­mam blev fa­el­det for kor­rup­tion in­den pra­esi­dentval­get, War­ner for­lod selv fod­bol­den over hals og ho­ved, og ret­tig­he­der­ne blev i sid­ste en­de solgt for 20 mil­li­o­ner dol­lar, sva­ren­de til 128 mil­li­o­ner kro­ner.

Da lo­kum­met bra­end­te un­der Valcke i ef­ter­å­ret 2015, be­gynd­te han at slet­te si­ne spor.

Han for­søg­te at in­stal­le­re et slet­te­pro­gram, Era­ser, i si­ne com­pu­te­re. Det lyk­ke­des ik­ke, men han nå­e­de at slet­te me­re end 1000 fi­ler frem til 12. ok­to­ber, hvor hans com­pu­te­re blev be­slag­lagt.

Har FIFA så la­ert no­get af til­fa­el­det Valcke? Ik­ke helt.

Kun kort tid ef­ter at Gi­an­ni In­fan­ti­no i for­å­ret 2016 blev valgt som Sepp Blat­ters af­lø­ser, be­stil­te FIFA igen pri­va­te jet­fly.

Og In­fan­ti­no smed om sig med FIFA’s pen­ge. Han køb­te madras­ser, fit­nes­sap­pa­ra­ter, fod­bold­støv­ler og blom­ster og op­t­rå­d­te pra­e­cis som si­ne for­ga­en­ge­re.

IN­FAN­TI­NO VAR ik­ke til­freds med en årsløn på 13.5 mil­li­o­ner kro­ner, og en Mer­ce­des med chauf­før var ik­ke nok. Han vil­le ha­ve to.

Pri­vat­fly­e­ne var det, der stak mest i øj­ne­ne. I maj 2016 fløj han med jet­fly til Cham­pions Le­ague-fi­na­le i Mila­no.

Da­gen ef­ter fløj han igen med pri­vat jet­fly – den­ne gang til Rom, hvor han skul­le mø­de pa­ve Fran­cis, som er en stor fod­bold­fan.

In­fan­ti­nos ød­sel­hed fik FIFA-an­sat­te til at la­ek­ke op­lys­nin­ger, og FIFA’s eg­ne ef­ter­for­ske­re ind­led­te en un­der­sø­gel­se.

Den blev dog al­drig ført til en­de. I for­å­ret 2017 fy­re­de In­fan­ti­no al­le FIFA’s ef­ter­for­ske­re og juri­di­ske dom­me­re.

FO­TO: AP

Fe­sten er slutI den for­gang­ne uge stad­fa­e­ste­de den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS, dom­men over den tid­li­ge­re FIFA-boss Jero­me Valcke på 10 års ude­luk­kel­se fra al fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.