21 23

Ekstra Bladet - - SPORT HÅNDBOLD - JAN KJELDTOFT toft@eb.dk

(14-12) ------------------------------ Det var et af den slags skrig, hvor al­le med det sam­me ved, at det her er su­per al­vor­ligt. Der blev promp­te fuld­sta­en­dig tyst i are­na­en i Aar­hus, da Mia Rej to mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg la­ve­de en pirou­et­te – men høj­re fod stod som li­met til par­ket­gul­vet.

Den kø­ben­havn­ske play­ma­ker lå i fle­re mi­nut­ter sta­er­kt li­den­de og højlydt hul­ken­de på gul­vet, in­den hun – sta­dig i vold­som gråd – blev bå­ret ud af test­kam­pen mod Po­len med det, der lig­ner en al­vor­lig kna­eska­de. For­ment­lig et over­re­vet kors­bånd med føl­ge­ska­der.

På grund af EU’s nye GDPR-re­gu­la­tiv er det sta­er­kt uklart, hvad og i hvil­ket om­fang, land­holds­le­del­sen over­ho­ve­det må ud­ta­le sig om en ska­det spil­ler. Klavs Bruun Jør­gen­sen vil­le dog godt si­ge så me­get:

– Det var ik­ke sjovt. Jeg kan over­ho­ve­det ik­ke si­ge no­get om det li­ge nu, men det lød al­vor­ligt – og det ser og­så sta­dig så­dan ud.

Dj’en skru­e­de op

Laerke Nol­søe og Sarah Iver­sen var hur­tigt hen­ne ved den ska­de­de kam­me­rat, og Iver­sen sig­na­le­re­de med ha­en­der og kro­p­s­sprog, at Dj’en skul­le se at få skru­et op for no­get mu­sik, som kun­ne over­dø­ve Mia Rejs vold­som­me gråd.

Det er al­tid grimt for hold­kam­me­ra­ter at se en med­spil­ler ren­de ind i en så vold­som ska­de, og Laerke Nol­søe var da og­så – på trods af en per­son­ligt flot kamp – let­te­re ry­stet bag­ef­ter:

– Det be­rø­rer os al­le sam­men. Vi ved, hvor me­get hånd­bold be­ty­der for hen­de, og det lød be­stemt ik­ke rart. Det ta­en­ker man selv­føl­ge­lig på, og det er klart, at det gør ondt helt ind i ma­ven og hjer­tet at se en med­spil­ler lig­ge, som hun gjor­de. Det gi­ver et sus i krop­pen, men vi er og­så pro­fes­sio­nel­le og ved, det er en del af ga­met, si­ger fløj­spil­le­ren fra Ny­kø­bing FH.

Hun ken­der Mia Rej ind­gå­en­de fra sam-tra­e­nin­ger mel­lem NFH og Kø­ben­havn Hånd­bold og er trist på den liv­li­ge kol­le­gas veg­ne.

– Hun er en ski­de­fin pi­ge, SÅ sød. Jeg hå­ber det al­ler­bed­ste for hen­de.

Hol­det lam­met

Det vir­ke­de som om, uhel­det lam­me­de hol­det i star­ten af an­den halv­leg. Men Klavs Bruun me­ner, hol­det var ramt al­le­re­de in­den – og ta­ger sin del af skyl­den.

– Selv­føl­ge­lig har det al­tid en smu­le be­tyd­ning, for­di det var så dra­ma­tisk, og det gjor­de helt sik­kert rig­tigt ondt. Men jeg sy­nes, det star­ter tid­li­ge­re. Jeg er ty­pen, der – når vi mø­der et hold som Po­len, som vi skal slå på de fle­ste da­ge – sja­el­dent skju­ler det. Og jeg skjul­te det ik­ke spe­ci­elt godt i dag. Så langt hen ad vej­en ta­ger jeg an­sva­ret for, at vi rent ta­en­dings­ma­es­sigt ik­ke var der, som vi var mod Frank­rig.

– Når tra­e­ne­ren har en ud­strå­ling, der si­ger, at den her skal vi ba­re vin­de, så bli­ver det nog­le gan­ge lidt an­s­pa­endt.

– Vi skal selv­føl­ge­lig kun­ne det, for det kom­mer til at ske igen. Vi har og­så i EMkva­len mødt hold som Slove­ni­en og Tjek­ki­et, hvor det sam­me ske­te, si­ger land­stra­e­ne­ren.

– Jeg skal va­e­re bed­re til det, men spil­ler­ne skal og­så øve sig i at ab­stra­he­re fra, at vi SKAL vin­de. De skal gø­re som mod Frank­rig: Gå ind og gø­re de ting, som vi har øvet så fint. Hvis vi hav­de gjort det 100 pro­cent, hav­de vi hel­ler ik­ke tabt.

– Vi la­ver alt, alt for man­ge tek­ni­ske fejl i an­gre­bet og har alt for man­ge ind­spil til stre­gen, som ik­ke er i na­er­he­den af at nå de­r­ind. Det var det sto­re pro­blem, si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der kun­ne fin­de lys­punk­ter:

– Laerke Nol­søe spil­ler en frem­ra­gen­de kamp, sco­rer i kon­tra og fra fløj­en og na­e­sten på alt. Hun spil­ler en rig­tig flot kamp. Si­mo­ne Böh­me har en usik­ker start for­svars­ma­es­sigt, men kom­mer flot igen og da­ek­ker godt op i an­den halv­leg. Så kan jeg sgu ik­ke rig­tigt kom­me i tan­ker om me­re at frem­ha­e­ve, si­ger han.

Ski­de­bal­len hjalp. For­sva­ret kom la­en­ge­re frem og be­gynd­te at ta­ck­le igen­nem.

Men kun i et kvar­ter. I an­den halv­leg gik hol­det helt i stå og la­ve­de alt for man­ge fejl.

der dog at LIDT VAR gla­e­de sig over.

På ven­stre fløj vi­ste Laerke Nol­søe, at hun har ut­ro­lig fart i kon­tr­a­spil­let, og så er hun for­holds­vis scor­ings­sik­ker.

Hun lig­ner en spil­ler, der me­get ger­ne vil med til EM i de­cem­ber. På den mod­sat­te fløj fik Si­mo­ne Böh­me mu­lig­he­den.

An­grebs­ma­es­sigt gik det ud­ma­er­ket, men i for­sva­ret blev der kig­get for me­get hånd­bold.

spil­le­tid til DER BLEV bå­de Lot­te Gri­gel og Mia Rej.

Gri­gel har man­ge ide­er, men det bli­ver sta­dig en smu­le for­ce­ret, og det re­sul­te­rer i for man­ge tek­ni­ske fejl.

Mia Rej vir­ke­de til gen­ga­eld drift­sik­ker, men desva­er­re gik hun i styk­ker med no­get, der lig­ner en al­vor­lig ska­de.

I dag ga­el­der det Nor­ge.

Der er me­get, der skal re­van­che­res.

FO­TO: ERNST VAN NORDE

Grimt uheldMia Rej lå i fle­re mi­nut­ter sta­er­kt li­den­de og højlydt hul­ken­de på gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.