KØ­BEN­HAV­NER­NE VIL KØ­RE SUV. JY­DER­NE VA­EL­GER MINIBIL

Ekstra Bladet - - BILER NYHEDER - FO­TO: JO­NAS OLUFSON/RITZAU SCAN­PIX

Den mest po­pu­la­e­re brug­te bil er ik­ke nød­ven­dig­vis den sam­me i Midtjyl­land som på Sja­el­land.

Iføl­ge en ny gen­nem­gang, som brugt­bils­si­den Au­to­un­c­le.dk har la­vet af som­me­rens brugt­bils­salg via si­den, er der i fle­re til­fa­el­de for­skel på fa­vo­rit­ter­ne fra re­gion til re­gion.

I Ho­vedsta­den er Nis­san Qas­hqai den mest po­pu­la­e­re brug­te bil. 230 ek­sem­pla­rer af SUV'en har skif­tet ha­en­der, og kø­ber­ne har i gen­nem­snit gi­vet knap 230.000 kro­ner for et ek­sem­plar.

Ho­vedsta­den er den ene­ste re­gion, hvor Qas­hqai er den mest po­pu­la­e­re brugt­bil, og de kø­ben­havn­ske bil­kø­be­re gi­ver sam­ti­dig en hel del me­re for de­res fo­re­truk­ne mo­del end i no­gen an­den re­gion. Til gen­ga­eld kø­ber de så og­så en bil, der er min­dre brugt – de solg­te mo­del­ler har i gen­nem­snit kørt 35.000 ki­lo­me­ter. Qas­hqais po­pu­la­ri­tet som let­te­re brugt bil pas­ser fint sam­men den ge­ne­rel­le hy­pe om­kring SUV'en, der har lig­get øverst på den lands­da­ek­ken­de salgs­li­ste over nye bi­ler i ju­ni, juli og au­gust.

Hel­le­re di­e­sel end ben­zin

Det er dog ik­ke nok til at vip­pe Volkswa­gen Po­lo af pin­den som midtjy­der­nes fa­vo­rit på brugt­bils­si­den. Med en gen­nem­snits­pris på knap 138.000 kro­ner er de midtjy­ske bil­kø­be­re den grup­pe, der be­ta­ler na­est­mest for de­res fo­re­truk­ne bil. Men i mod­sa­et­ning til kø­ben­hav­ner­ne får de ik­ke en bil med få ki­lo­me­ter på ta­el­le­ren for pen­ge­ne.

Den gen­nem­snit­li­ge ki­lo­me­ter­stand på de 361 solg­te Po­lo­er lan­der på 66.466 – det er hø­je­re end no­gen an­dre ste­der i lan­det.

Midtjy­der­ne ad­skil­ler sig og­så ved som de ene­ste at fa­vo­ri­se­re di­e­sel over ben­zin. Mens di­e­sel ek­sem­pel­vis kun ud­gør en tred­je­del af sal­get i Ho­vedsta­den, va­el­ger 51 pro­cent af kø­ber­ne i Midtjyl­land en bil, der skal tan­kes med den sor­te pum­pe.

I Nord­jyl­land, Syd­dan­mark og på Sja­el­land går sej­ren til en bil, der er num­me­ret min­dre end Po­lo: Toy­o­ta Ay­go. Fra 1. ju­ni til 18. sep­tem­ber er der i de tre re­gio­ner solgt 1020 ek­sem­pla­rer af bi­len via Au­to­un­c­le.

De tre sej­re be­ty­der og­så, at Ay­go ta­ger den lands­da­ek­ken­de fø­ring som den mest po­pu­la­e­re brug­te bil på

51 pro­cent af kø­ber­ne i Midtjyl­land va­el­ger en bil, der skal tan­kes med den sor­te pum­pe

brugt­bils­si­den. I alt 1509 hand­ler er det ble­vet til over he­le lan­det, og kø­ber­ne har i gen­nem­snit gi­vet 74.783 kro­ner for de­res nye brug­te bil.

I Syd­dan­mark har kø­ber­ne i gen­nem­snit gi­vet fi­re plov­ma­end me­re for den brug­te bil, mens nord­jy­der­ne slip­per bil­ligst. Her lan­der gen­nem­snit­tet på 73.503 kro­ner.

I alt 55.651 brug­te bi­ler er ble­vet solgt via Au­to­un­c­le.dk fra 1. ju­ni til 18. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.