Snart kan bi­len forta­el­le, hvor det er sik­rest at par­ke­re

Ekstra Bladet - - BILER NYHEDER - MAT­HI­AS GRAM

Man­ge eks­klu­si­ve Mer­ce­desBenz mo­del­ler har gen­nem ti­den måt­tet gi­ve af­kald på de­res skin­nen­de stjer­ne i fron­ten, for­di de var par­ke­ret det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt.

Det skyl­des ik­ke mindst, at det hidtil of­te har va­e­ret sva­ert at vur­de­re, hvor ha­er­va­er­ks­ma­en­de­ne hu­se­re­de – men det vil Mer­ce­des-Benz nu la­ve om på med ny ty­pe­softwa­re.

Softwa­ren, der til at be­gyn­de med vil vir­ke i USA, kan iføl­ge me­di­et Dri­ve tra­ek­ke kri­mi­na­li­tets­sta­ti­stik fra ek­sem­pel­vis lo­ka­le døgn­rap­por­ter og bru­ge da­ta­e­ne til at ana­ly­se­re, hvor det er sik­rest at par­ke­re sin nye Mer­ce­des i det om­rå­de, man er på vej til.

- Vi kan va­el­ge en par­ke­rings­plads og ana­ly­se­re, hvor me­get kri­mi­na­li­tet, der har fun­det sted i det om­rå­de i lø­bet af de se­ne­ste uger, si­ger Mar­kus Eh­mann, der er softwa­re­ud­vik­ler hos Mer­ce­des-Benz, til det au­stral­ske me­die.

In­te­gre­ret i navi­ga­tio­nen

Softwa­ren vil bli­ve en in­te­gre­ret del af navi­ga­tions­an­la­eg­get i Mer­ce­des' nye in­fo­tain­ment­sy­stem, MBUX.

Her vil man der­for op­le­ve, at kor­tet ind­de­les i rø­de, gu­le og grøn­ne om­rå­der, når man sø­ger ef­ter en par­ke­rings­plads. I de grøn­ne om­rå­der er det sik­kert at par­ke­re, i de gu­le er det ok, mens det helt fra­rå­des at par­ke­re i de rø­de. In­for­ma­tio­ner­ne fra døgn­rap­por­ten er dog ik­ke det ene­ste, som sy­ste­met vil bru­ge til at hja­el­pe Mer­ce­des-fø­re­ren hen til den rig­ti­ge par­ke­rings­plads.

Det avan­ce­re­de reg­ne­styk­ke vil og­så ta­ge høj­de for, hvor man­ge frie par­ke­rings­plad­ser, der er i om­rå­det.

Af­ha­en­gig af yd­re fak­to­rer

Softwa­ren er sta­dig i ud­vik­lings­fa­sen og vil iføl­ge Dri­ve sand­syn­lig­vis bli­ve lan­ce­ret i nog­le me­get af­gra­en­se­de om­rå­der til at be­gyn­de med.

En af de helt sto­re ud­for­drin­ger for sy­ste­met er, om det kan få ad­gang til til­stra­ek­ke­li­ge ma­eng­der in­for­ma­tion i de of­fent­li­ge re­gi­stre, og at dis­se in­for­ma­tio­ner lø­ben­de bli­ver op­da­te­ret. Det er ik­ke ek­sem­pel­vis ik­ke nok med en år­lig el­ler kvar­tals­vis op­da­te­ring af det kom­mu­na­le re­gi­ster, hvis softwa­ren skal vir­ke ef­ter hen­sig­ten.

FO­TO: DAIM­LER

I frem­ti­den vil Mer­ce­des-Benz’ nye bi­ler kun­ne forta­el­le dig, hvor det er sik­rest at par­ke­re din bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.