DER­FOR KOM­MER ELBILERNE NU

Ekstra Bladet - - BILER FORBRUG -

Den sto­re om­stil­ling hos Volkswa­gen kom­mer af fle­re grun­de.

Tek­no­lo­gi­en er ik­ke ale­ne mo­den – me­re ef­fek­ti­ve bat­te­ri­er, con­necti­vi­ty med opkob­ling til in­ter­net­tet og selv­kø­ren­de bi­ler er be­gyndt at spil­le sam­men – Tesla har og­så sat en be­va­e­gel­se i gang med si­ne luk­suri­ø­se el­bi­ler med lang ra­ek­ke­vid­de.

Nye po­li­ti­ske vin­de bla­e­ser sam­ti­dig med krav om aen­drin­ger. Ik­ke mindst har di­e­selskan­da­len tvun­get ler fra VW, Sko­da, Au­di og Se­at skal byg­ges på. Må­let er at nå 10 mil­li­o­ner nye el­bi­ler in­den for en år­ra­ek­ke. Pla­ner­ne er am­bi­tiø­se: al­le­re­de i 2020 skal pro­duk­tio­nen den ma­eg­ti­ge VW-kon­cern til at frem­skyn­de en om­stil­ling til el­bi­ler, som gen­nem­fø­res mas­sivt. Ud­vik­lin­gen dri­ves der­for i høj grad frem af po­li­tisk pres fra om­ver­de­nen frem for fa­brik­ker­nes eg­ne øn­sker om at pro­du­ce­re el­bi­ler, kon­klu­de­rer Au­to­mo­ti­ve News.

Ki­na er des­u­den på vej til at om­stil­le mar­ke­det til el­bi­ler, og det stil­ler krav til bil­pro­du­cen­ter­ne, men åb­ner og­så for nye for­ret­nings­mu­lig­he­der. i Tys­kland va­e­re op­pe på 150.000 el­bi­ler på fa­brik­ker i Zwi­ck­au, Brunswi­ck, Salz­git­ter og Kas­sel og ud af dis­se skal de 100.000 va­e­re ID.mo­del­ler. Bag­ved lig­ger en stor mil­li­ar­din­ve­ste­ring over de kom­men­de år.

Den nye MEB-plat­form, der kom­mer med bå­de ba­gog fi­re­hjul­stra­ek, sup­ple­rer MQB-plat­for­men, der bru­ges til an­dre driv­linjer, kan re­gu­le­res i la­eng­den og i dag dan­ner grund­lag for en lang ra­ek­ke mo­del­ler. MEB by­der til gen­ga­eld på la­en­ge­re ak­sel­af­stand, kor­te­re ud­ha­eng og en helt flad bund.

For­skel­len på de nu­va­e­ren­de el­bi­ler er slå­en­de. Mens bat­te­ri­cel­ler­ne na­er­mest er for­delt med et sko­horn på en­hver le­dig kva­drat­cen­ti­me­ter i e-Golf, der er byg­get på MQB-plat­for­men og rul­ler af sam­lebån­det få me­ter fra os, er bat­te­ri­et stør­re og me­re ef­fek­tivt på den nye plat­form.

Helt kon­kret er ra­ek­ke­vid­den på en op­lad­ning i e-Golf 300 ki­lo­me­ter ef­ter den gam­le NEDC-norm, hvil­ket er 220-240 ki­lo­me­ter i vir­ke­lig­he­den, mens den er 330-550 ki­lo­me­ter ef­ter den nye og me­re ret­vi­sen­de WLTP­norm på den nye plat­form.

For Volkswa­gen er MEB dog langt me­re end ba­re en kon­struk­tion i me­tal, for­kla­rer Tho­mas Ul­brich, der er be­sty­rel­ses­med­lem for Emo­bi­li­ty.

- Den nye MEB-plat­form er et af de vig­tig­ste pro­jek­ter i VW’s hi­sto­rie. Det er en tek­no­lo­gisk mi­le­sten, som sva­rer til skif­tet fra Bob­len til Golf, si­ger Tho­mas Ul­brich med hen­vis­ning til, da Volkswa­gen gik fra den klas­si­ske Bob­le med bag­hjul­stra­ek og luft­kø­le­de mo­to­rer til Gol­fen med ra­ek­ke­mo­tor og for­hjul­stra­ek, der blev et nyt ikon for VW.

- Vi ud­nyt­ter mak­si­malt de mu­lig­he­der, der lig­ger i en el­bil, og gør det i en mas­siv øko­no­misk stør­rel­se sam­ti­dig. MEB-plat­for­men er så­vel den tek­no­lo­gi­ske som øko­no­mi­ske ry­grad i en el­bil for al­le, po­in­te­r­er han.

Fuldt opkoblet

Det at ud­vik­le en el­bil helt fra bun­den gi­ver mu­lig­he­der for at ta­en­ke nyt og genop­fin­de bi­len på en ra­ek­ke om­rå­der, ly­der det fra Chri­sti­an Sen­ger, der er chef for VW’s E-mo­bi­li­ty pro­duk­ter.

- Vi kan ik­ke ale­ne få bi­ler med langt bed­re plads­ud­nyt­tel­se. Med bat­te­ri­pak­ken sam­let her lig­ger el­bi­len langt bed­re på vej­en, og vi har mu­lig­hed for at ind­byg­ge en lang ra­ek­ke funk­tio­ner, si­ger han.

Det ga­el­der blandt an­det et he­ad-up dis­play med aug­men­ted re­a­li­ty – et sy­stem, der kan pro­jek­te­re an­vis­nin­ger ud i et slags tre­di­men­sio­nelt rum for­an bi­len.

Den nye ID. kom­mer til at va­e­re kon­stant on­li­ne og koblet op på eje­rens smartp­ho­ne, som kan bru­ges til at sty­re en ra­ek­ke funk­tio­ner i bi­len. Det he­le vil bli­ve dre­vet af et sty­re­sy­stem kal­det 'vw.OS', der blandt an­det gør det mu­ligt at kon­fi­gu­re­re sin bil, som man kan gø­re det med en smartp­ho­ne i dag.

Det bli­ver og­så mu­ligt at til­kø­be op­gra­de­rin­ger som for ek­sem­pel fle­re he­ste­kra­ef­ter til el­mo­to­ren i en pe­ri­o­de, hvis man for ek­sem­pel skal bru­ge en bil med en kraf­ti­ge­re mo­tor til fe­ri­e­tu­ren syd­på.

Det kan og­så va­e­re fle­re sik­ker­heds­funk­tio­ner el­ler selv­kø­ren­de funk­tio­ner i takt med, at lov­giv­nin­gen åb­ner for det­te.

Egen hjem­me­la­der

Bil og ejer bli­ver og­så knyt­tet ta­et­te­re sam­men med Volkswa­gen, når det kom­mer til op­lad­ning af de kom­men­de el­bi­ler.

Til hjem­me­brug vil man til­by­de en så­kaldt 'VolksWal­l­box', der fun­ge­rer lidt som de va­eg­bok­se, ud­by­de­ren Cle­ver i dag kan til­by­de. Her kan man få hø­je­re la­destyr­ke og der­med hur­ti­ge­re op­lad­nings­tid.

På den hur­ti­ge op­lad­nings­front er en ra­ek­ke pro­du­cen­ter som VW-kon­cer­nen, Mer­ce­des, BMW og Ford på vej med et eu­ro­pa­ei­sk net af su­per­la­de­re med ef­fek­ter på 100-150 kW i ka­e­den Io­ni­ty. I alt 400 la­de­sta­tio­ner er plan­lagt, her­af en stri­be i Dan­mark.

Den før­ste dan­ske Io­ni­tyla­de­sta­tion er så småt gå­et i gang i Aa­ben­raa, mens end­nu en sta­tion er på vej ved Vor­ding­borg. Her lover Volkswa­gen, at den nye ge­ne­ra­tion af el­bi­ler vil kun­ne la­des 80 pro­cent op på 30 mi­nut­ter ved 125 kWh.

De man­ge føl­ge­ser­vi­ces er en helt na­tur­lig del af en ud­vik­ling, hvor der bli­ver min­dre at tje­ne på nye el­bi­ler og ser­vi­ces i for­hold til bi­ler­ne i dag.

- Da vi tje­ner fa­er­re pen­ge på sel­ve bi­ler ne, er vi nødt til at fin­de and­dre må­der at tje­ne pen­ge på, lød bud­ska­bet fra VW-tals­ma­end ved ar­ran­ge­men­tet.

Avisen var in­vi­te­ret af Volkswa­gen. til Dres­den

Det er en tek­no­lo­gisk mi­le­sten, som sva­rer til skif­tet fra Bob­len til Golf

Plat­for­men er så­vel den tek­no­lo­gi­ske som øko­no­mi­ske ry­grad i en el­bil for al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.